"energie transport" English translation

NL

"energie transport" in English

energie transport
Our team was informed that the translation for "energie transport" is missing.

Context sentences for "energie transport" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchHuizen, maar ook energie-, transport- en communicatienetwerken werden vernietigd.
There was a destruction of homes, of energy, communication and transport networks.
DutchDie water-, energie-, transport- en postdiensten moeten overheidsdiensten zijn en blijven.
Those water, energy and transport services, those postal services, must be and remain public services.
DutchOok zal een herstructurering moeten plaatsvinden van kernsectoren als energie, mijnbouw en transport.
There is also a need for core sectors such as energy, mining and transport to be restructured.
DutchWe lijken nu bijvoorbeeld te evolueren naar een Europese belasting in de vorm van een taks op energie en transport.
For example, we seem to be moving towards a European tax in the form of a tax on energy and transport.
DutchHet transport van energie is een probleem.
DutchAls onderdeel daarvan moet er rekening worden gehouden met het milieu, of er nu sprake is van de productie of het transport van energie.
The environment must play a part in that, whether it is a matter of energy production or its transportation.
DutchBovendien wil ik opmerken dat de afstanden in het noorden groot zijn en voor het transport veel energie nodig is.
Furthermore, I should like to point out that distances are very great in the north, and energy is required for purposes of mobility.
DutchWe staan voor een enorme uitdaging: schone energie en schoner transport, maar ook minder energiegebruik.
We are faced with the enormous challenge of providing clean energy and cleaner transport, whilst at the same time reducing energy consumption.
DutchDaarom wensen wij dat het debat over de transeuropese netwerken voor transport, energie en telecommunicatie wordt heropend.
We therefore wish to see a reopening of the debate on the trans-European networks in transport, energy and telecommunications.
DutchTen derde, wij hebben vorig jaar terecht aandacht gegeven aan de transeuropese netwerken op het terrein van transport, energie en telecommunicatie.
Thirdly, last year we rightly focussed our attention on the transeuropean networks in the field of transport, energy and telecommunications.
DutchWat belangrijk is, is dat we er nog niet in zijn geslaagd om de interne markt te voltooien, evenmin als de infrastructuur voor transport en energie.
It is our failure to get the single market fully completed that is important, as well as transport infrastructure and energy infrastructure.
DutchDaarbij zullen met name de exploitatie van energiebronnen, het transport van energie, eventueel ook naar de Europese Unie, en het kernafval voorop moeten staan.
The focus must be on the exploitation of energy sources, the transportation of energy, possibly including to the European Union, and nuclear waste.
DutchOok hoop ik dat wij samen de middelen vinden om op de begroting voor regionale en nationale programma's duurzame energie en schoon transport meer gewicht te geven.
I also hope that together we can find a way of stepping up the budget effort for renewable energies or for clean forms of transport in regional or national programmes.
DutchDat wil zeggen dat het bereik ervan niet mag worden beperkt - en dat zou toch al iets zijn - tot de diensten van energie- en waterdistributie, telecommunicatie, transport en de postdiensten.
This means their scope should not be limited - and even that would be something - to power and gas distribution services, telecommunications, transport and postal services.
DutchIk stem van harte in met de nadruk die wordt gelegd op het belang dat kleine ondernemingen hebben bij daadwerkelijke opening van de markten voor telecommunicatie, energie, post en transport.
I support warmly the comments about stressing the importance for small businesses of a genuine opening of the markets in telecommunications, energy, postal services and transport.

Similar translations for "energie transport" in English

transport noun
energie noun
extra transport noun
bulk transport noun