"exploitatie" English translation

NL

"exploitatie" in English

NL exploitatie
volume_up
{de}

exploitatie (also: ontginning)
Illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in de Democratische Republiek Congo
Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo
Een derde project betreft de seksuele exploitatie van immigrantenvrouwen.
A third project concerns the sexual exploitation of immigrant women.
Ten eerste, exploitatie en verspreiding van resultaten.
First of all, there is the dissemination and exploitation of research results.
exploitatie (also: bestuur, bediening, beheer, administratie)
De directie van de centrale spreekt zelfs over de voortzetting van de exploitatie, over uitbreiding en een nieuwe Eenheid 3.
The plant management even talk about continuing, about expanding, about creating a Unit 3.
De doorslaggevende factoren bij de vastlegging van de quota zijn de instandhouding van de visbestanden en een duurzame exploitatie.
Conservation of stocks and sustainable management were the deciding factors in setting the quotas.
Voor uniforme maatregelen voor exploitatie en afzet is een doeltreffend en vooral ook gelijkwaardig controlesysteem noodzakelijk.
Standard management and marketing measures presuppose an effective and, above all, a balanced system of controls.
exploitatie (also: werking, bewerking, ingreep, operatie)
Een tweede verandering betreft het beperken van de exploitatie van H2-vliegtuigen.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
Operation of aeroplanes
Op termijn zullen de commerciële inkomsten uit de exploitatie kostendekkend moeten zijn.
The commercial revenues generated by the operation of the system should ensure financial stability over time.
exploitatie
Het veroordelen van seksuele exploitatie en prostitutie betekent niet dat men vrouwen in de prostitutie de schuld geeft.
To condemn sexual exploitation and prostitution does not mean putting the blame on women working as prostitutes.

Context sentences for "exploitatie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarom hoeft niemand bang te zijn voor een overdreven exploitatie van de bossen.
So no one need fear that our forestry stocks are being depleted.
DutchHet is ook een gegeven dat er enorme bedragen worden verdiend met de exploitatie van deze ellende.
We are all aware that fabulous sums can be made out of exploiting human misery.
DutchDat vergt een hoge kwaliteit van de productie en een hoge graad van ecologische exploitatie.
This presupposes high-quality production and a high degree of ecologically sound farming.
DutchZowel de bouw als de exploitatie van de schepen moest minder kosten.
The cost of both building and operating ships has had to come down.
DutchDoor de exploitatie van die energie gingen menselijke populaties zich vermenigvuldigen.
And exploiting that energy, human populations multiplied.
DutchDe bedrijven hebben hun waarde verloren, maar zij blijven in exploitatie om faillissementen te vermijden.
The farms have lost their value but they continue to be worked in order to avoid bankruptcies.
DutchNaar mijn mening is het ook juist dat de rapporteur de uitgaven voor de exploitatie van restaurants en kantines verlaagt.
In my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
DutchWe zijn ook ingenomen met de grensoverschrijdende exploitatie van overheidsdocumenten, waar zo lang voor is gestreden.
The long fought-for cross-border use of public documents is to be welcomed.
DutchNatuurlijk zijn zulke bussen goedkoper in productie en exploitatie, en gebruiken ze per passagier minder brandstof.
Naturally, such buses are cheaper to produce and run, and use up less fuel per passenger.
DutchWij stemmen vandaag voor het uitstekende verslag-Waddington over de vrouwenhandel met het oog op seksuele exploitatie.
We have today voted in favour of Waddington's outstanding report on the trade in women.
DutchDe drijfveren voor donatie zijn namelijk vaak geldelijk gewin en dus ook exploitatie.
Voluntary donation often conceals the motivation to make a profit of a certain type and therefore to exploit the situation.
DutchVeilige exploitatie van geregelde diensten metro-ro-veerboten
Ro-ro ferry and high speed passenger craft services
DutchDe exploitatie van de postdiensten is een overheidsdienst.
The provision of postal services is a public service.
DutchDe exploitatie van de bossen in de lidstaten zou op Europees niveau moeten worden geleid met behulp van actieplannen.
The use of forests in the Member States would be controlled by the EU by means of action plans.
DutchHet moet hier gaan om de reële kosten van exploitatie, zodat de belastingbetaler daarvoor niet hoeft op te draaien.
This must be based on the real operating costs, so that the taxpayer does not have to contribute.
DutchInperking van de beschikkingsbevoegdheid van een lidstaat met betrekking tot de exploitatie van zijn waterbronnen is uitgesloten.
A Member State's right to manage its water resources cannot possibly be restricted.
DutchAlleen een versterkte samenwerking zou een eind kunnen maken aan het schandaal van misbruik of exploitatie van kinderen.
Only such enhanced cooperation could put an end to the scandal of raped and exploited children.
DutchDe exploitatie wordt bekostigd met tolgelden, die in vergelijking tot die van het wegvervoer nog te hoog zijn.
Compared to road tolls, those on the railways are still too high with a concomitant strain on operating costs.
DutchLaten we echter niet over het hoofd zien dat de bestaande taalbarrières zo'n grensoverschrijdende exploitatie zouden bemoeilijken.
Let us not, however, overlook the existing language barriers that make such use more difficult.
DutchDe Litouwse regering kan niet beslissen, omdat de exploitatie van deze kerncentrale economisch een goede zaak is.
The government in Lithuania cannot come to a decision, because it is good economic business to operate this plant.