"facturen" English translation

NL

"facturen" in English

NL facturen
volume_up
{plural}

facturen
Wel kan zij het nieuwe amendement 43 over gespecificeerde facturen aannemen.
The Commission can support the new Amendment No 43 on itemised bills.
Zoals de heer MacCormick al zei, kunnen we die tijd beter gebruiken om facturen sneller te betalen.
It is better to use that time to pay bills more quickly, as was said by Mr MacCormick.
Particuliere klanten betalen hun facturen vrij goed, maar de grote industriële consumenten proberen nog steeds te marchanderen.
Private customers are not doing badly in paying their bills but the large industrial consumers are still trying to barter.
facturen
Voor de bedrijfsleider, David Stear, is de niet-betaling van facturen een reëel probleem.
Yet non-payment of invoices presents a real problem to their manager, David Stear.
Maar ook in het Verenigd Koninkrijk wordt de helft van de facturen te laat betaald.
But even in the United Kingdom half of invoices are still paid late.
Natuurlijk hangt de feitelijke behoefte van de betalingskredieten af van de facturen die de Commissie indient.
Of course the actual need of payment credits depends on the invoices presented by the Commission.

Context sentences for "facturen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoor de bedrijfsleider, David Stear, is de niet-betaling van facturen een reëel probleem.
Yet non-payment of invoices presents a real problem to their manager, David Stear.
DutchWel kan zij het nieuwe amendement 43 over gespecificeerde facturen aannemen.
The Commission can support the new Amendment No 43 on itemised bills.
DutchMaar ook in het Verenigd Koninkrijk wordt de helft van de facturen te laat betaald.
But even in the United Kingdom half of invoices are still paid late.
DutchBinnen vier tot vijf jaar zullen 40 % van alle facturen in de wereldhandel in euro's luiden.
Within about 4 or 5 years, 40 % of all invoicing in world trade will be in the euro.
DutchZoals de heer MacCormick al zei, kunnen we die tijd beter gebruiken om facturen sneller te betalen.
It is better to use that time to pay bills more quickly, as was said by Mr MacCormick.
DutchDe bedrijven moeten begrijpen dat laattijdige betaling van facturen geen goede vorm van kredietbeheer is.
Companies need to understand that late payment is not good credit management.
DutchAls facturen niet tijdig betaald worden, heeft dat een sneeuwbaleffect.
If payments are delayed it has a knock-on effect.
DutchEn daarom dient er een gemeenschappelijk wettelijk kader te komen voor zowel papieren als elektronische facturen.
Hence the need to set up a common legal framework, for both paper and electronic invoicing.
DutchNatuurlijk hangt de feitelijke behoefte van de betalingskredieten af van de facturen die de Commissie indient.
Of course the actual need of payment credits depends on the invoices presented by the Commission.
DutchEr wordt eindelijk ook aandacht besteed aan een betere reglementering van de elektronische handtekening op facturen.
Here too, at last, is an attempt to improve the regulation of electronic signatures on invoices.
DutchHet slechte nieuws is dat de backoffice van moeder natuur nog niet werkt, dus die facturen worden niet verstuurd.
The bad news is that mother nature's back office isn't working yet, so those invoices don't get issued.
DutchKenmerkend is dat er facturen worden verzonden, met of zonder goederen, binnen de keten van een of meer grenzen.
It is characterised by a chain of invoices, with or without goods, extending across one or more borders.
DutchParticuliere klanten betalen hun facturen vrij goed, maar de grote industriële consumenten proberen nog steeds te marchanderen.
Private customers are not doing badly in paying their bills but the large industrial consumers are still trying to barter.
DutchEen soortgelijke richtlijn moet voor een ander economisch klimaat zorgen waarin facturen tijdig in plaats van laattijdig betaald worden.
This sort of Directive should be changing the climate of our business economy, away from late payment to prompt payment.
DutchMijn eerste bezwaar betreft een door mijn collega José Manuel García-Margallo y Marfil ingediend amendement aangaande de nummering van facturen.
One aspect concerns an amendment tabled by my colleague, José Manuel García-Margallo y Marfil on the numbering of invoices.
DutchIn het onlangs gepubliceerde noordse onderzoek werd vastgesteld dat in 2005 ongeveer 80% van de facturen van bedrijven elektronisch zullen worden verzonden.
A recently published Nordic study stated that by 2005 approximately 80 % of company invoices will be transferred electronically.
DutchIk vind dat we moeten uitzoeken hoe we de facturen overzichtelijker kunnen maken, zodat de consument bijvoorbeeld weet of hij of zij wel voor het goede tarief heeft gekozen.
I believe we should be looking at making invoices much clearer, for example, so that the consumer can tell whether he or she has chosen the right tariff.
DutchOp dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de totstandkoming van een centraal register voor facturen en een centraal register voor contracten, die voor alle diensten beschikbaar zijn.
For example, work is now being done to create a central register of accounts and a central register for contracts, which will then be available to all services.