"gaan" English translation

NL

"gaan" in English

NL gaan
volume_up
[ging|gegaan] {verb}

1. general

Niet op zoek gaan naar koolstof, maar op zoek gaan naar evolueerbaar spul.
Don't go and look for carbon, go and look for evolvable stuff.
Politieke coalities komen en gaan en ook Turkse regeringen komen, beloven en gaan.
Political alliances wax and wane and Turkish governments come, promise, and go.
Die gaan niet achteruit, die gaan vooruit.
It's because possibilities on this planet, they don't go back, they go forward.
Wij moedigen de Commissie en de Raad aan op de ingeslagen weg voort te gaan.
We encourage the Commission and the Council to keep to the course they have set.
Maar zullen we dat doen, of laten we de natuur gewoon zijn gang gaan?
But will we do that, or will we just let nature take its course?
Daarom is het de taak van de rechters van het Hof in Luxemburg te beslissen welke richting zij uit willen gaan.
It is therefore up to the judges in the Court in Luxembourg to decide on their course of action.
We gaan ervan uit dat Rusland meewerkt en de delegatie vrij laat reizen.
We presume that Russia will be of assistance and allow the delegation to travel freely.
25.855 dagen gaan verloren aan dienstreizen naar Straatsburg.
The need for staff to travel to Strasbourg means that 25 855 days are lost.
Het probleem is dat de journalisten niet ter plaatse durven gaan.
The problem is that journalists dare not travel to the place.
Het eerste project waar we naar gaan kijken is de eerste 'No Pants Subway Ride'.
So the first project we're going to take a look at is the very first No Pants Subway Ride.
We're going on a helicopter ride,
Plaatsen waar mensen van 102 jaar oud op de fiets naar hun werk gaan, houthakken, en iemand aan kunnen die 60 jaar jonger is. .
Places where 102 year olds still ride their bike to work, chop wood, and can beat a guy 60 years younger than them.
Tot slot vragen wij u: hoever denkt u met uw schijnheiligheid te gaan?
What about the 40 000 occupying troops in Cyprus?
Het is een militaire surveillancerobot om de troepen vooraf te gaan - rondkijken in grotten, bijvoorbeeld.
It's a military surveillance robot, to go in ahead of troops -- looking at caves, for instance.
De gevechten tussen de Taliban en de Noordelijke Alliantie gaan door, ondanks de langdurige militaire impasse.
The conflicts between Taliban troops and the Northern Alliance continue, despite the long-standing military deadlock.
Wij hebben enkele amendementen ingediend die in deze richting gaan.
We have submitted some amendments which head in this direction.
Destijds besloot de voorzitter van de Commissie om de confrontatie met het Parlement aan te gaan.
At the time, the President of the Commission decided to head for a confrontation with Parliament.
McKnight, je moet omkeren en terug naar Hawlwadig gaan.
McKnight, we need you to turn around and head back to Hawlwadig.

2. "naar"

gaan
volume_up
gonna {vb} [slg.] (going to)
Permian moet zijn best gaan doen en wat vertrouwen gaan krijgen.
Permian is gonna have to step up here and establish some offensive confidence.
We krijgen de drie coaches, en ze gaan allemaal tossen.
We're gonna get the three coaches, they're all gonna toss a coin.
Dus ik bedacht: "Mooi, we gaan allerlei monsters nemen.
So I said to myself, "OK, great -- we're gonna collect all kinds of specimens.

Context sentences for "gaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchOmdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
As they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
DutchTen vierde, ze gaan een gezamenlijk advies uitbrengen over de structuurfondsen.
And fourthly, they are going to produce a joint opinion on the structural funds.
DutchDe 107 andere gaan over veiligheid op zee en dat is waar we hier mee bezig zijn.
The other 107 are about safety at sea, and that is what we are dealing with here.
DutchAls deze dingen ontploffen, gaan ze geen mondiale ecologische schade aanrichten.
Now, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
DutchWe moeten het beleid juist aanpassen om de oorzaken van die rampen tegen te gaan.
Rather, we must adjust policy in order to remove the reason why disasters occur.
DutchAls we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
If we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
DutchMaar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
But we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
DutchMijn kring van bescherming is klein, en ik zei John...... er niet buiten te gaan.
My circle of protection is small, and I told John... not to step outside of it.
DutchIk onderschrijf die mening en ik hoop dat u in deze richting te werk zult gaan.
I agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
DutchEn nu gaan ze samen met ons werken aan vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid.
Now they will be working with us for peace, prosperity, stability and freedom.
DutchDe passagiers verdienen dat niet want die gaan uiteindelijk de rekening betalen.
Passengers do not deserve that - as it is they that will ultimately foot the bill.
DutchMevrouw Pack, wij kunnen geen enkele burger verbieden naar de rechtbank te gaan.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
DutchTen derde: de totale rijtijd mag in twee weken de negentig uur niet te boven gaan.
Thirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
DutchWij worden geacht om dit soort dingen te controleren, dus dat is wat we gaan doen.
We are supposed to check these things, so that is what we are going to be doing.
DutchZij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
They take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
DutchDe spelers gaan langzaam de omgeving verkennen, en proberen opnieuw dingen uit.
The players slowly explore the environment, and begin again to test things out.
DutchDus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.
So, now they don't stop here, or even down here. ~~~ No, they turn across here.
DutchAls mensen niet nuttig mogen zijn, gaan ze al snel denken dat ze nutteloos zijn.
And when people aren't allowed to be useful, they soon think that they're useless.
DutchGaan we boeren nu vertellen dat zij deze rechtmatige markt niet kunnen benutten?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?