"geboren" English translation

NL

"geboren" in English

NL

geboren {adjective}

volume_up
geboren
We weten dat sommigen verlegen geboren zijn en dat anderen geboren groepsbeesten zijn.
We know that some people are born shy and some are born gregarious.
Sommigen zijn geboren met positief temperament, sommigen met negatief temperament.
And some of us are born with temperaments that are positive, some are negative.
Henry, daarentegen, wordt voldragen geboren op de eerste maart 1980.
Henry, by contrast, is born at term, so he's born on March 1, 1980.
geboren (also: talentvol, begaafd)
De keerzijde hiervan is dat als je steeds maar te horen krijgt dat je talent hebt, uitverkoren en een geboren leider bent, dat verschillende maatschappelijke nadelen heeft.
The flipside of this is that constantly being told that you are gifted, chosen and born to rule has distinct societal downsides.

Context sentences for "geboren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is geboren uit noodzaak, uit dezelfde noodzaak waar we nu ook weer voor staan.
It has been a creation out of necessity – the necessity that we now face before us.
DutchEn zo zal het altijd blijven tot de degene verschijnt die als Groot geboren is.
It will be so until a man emerges who is fated to become the Great one.
DutchZal u ook niet langer talmen en snel optreden inzake het plan voor later geboren dieren?
Will you also move decisively - not drag your feet - on the bornafter date scheme?
DutchVoor een te vroeg geboren of zieke baby is de overlevingskans in Angola vrijwel nul.
A premature or ill baby in Angola has a next to nil chance of surviving.
DutchIs dat onze voorstelling van transparantie, of moet het kind in het geniep worden geboren?
Is this our idea of transparency, or is this birth supposed to take place in secret?
DutchBaby's lijken zich deze smaken te herinneren en geven er de voorkeur aan, eens ze geboren zijn.
Babies seem to remember and prefer these tastes once they're out in the world.
DutchWederopbouw is noodzakelijk, maar een Europees beleid voor dit gebied is nog lang niet geboren.
Reconstruction is necessary, but Europe has yet to conceive a policy for the region.
DutchWij hebben het hier over een overeenkomst die nog niet geboren is.
We are speaking about an agreement which has not yet come into being.
DutchNatuurlijk, we delen allemaal dezelfde aanpassende vereisten: Worden geboren.
And of course, we all share the same adaptive imperatives.
DutchEen begroting die uit euroscepsis wordt geboren, zal die euroscepsis alleen maar verder voeden.
A budget that is borne out of euroscepticism will only feed that euroscepticism even more.
DutchSoms vraag ik me af of die inspanningen uit nood geboren zijn, onder druk van de omstandigheden.
I sometimes wonder whether that hard work is a response to the pressures of the situation.
DutchDan keert hij naar huis en haard terug, besmet zijn vrouw en voilá, de ziekte is geboren in zijn dorp.
Then when he comes home, he infects his wife and brings the disease into the village.
DutchDe plaats waar men geboren wordt is bepalend voor iemands verdere levensloop.
We are conditioned by the circumstances of our birth.
DutchZe zijn kwellend pijnlijk bij het geboren worden.
They are dangerous to give birth to, are agonizing to give birth to.
DutchMaar u kent Afrika, waar u geboren bent, beter dan ik.
But, Mr Bashir, you know your native Africa better than I do.
DutchNatuurlijk zal men via gezinsbeleid trachten meer premiebetalers geboren te laten worden om meer bijdragen te laten binnenkomen.
Of course, family policies will endeavour to create contributors and contributions.
DutchHet Parlement is niet de concurrent, maar de geboren medestander van de regio's en gemeenten.
Rather than being in competition with them, Parliament exists to be the regions ' and municipalities ' natural partner.
DutchDus eigenlijk was je een soort van geboren leider, maar wel een beetje -- was je rebels toen?
So you were kind of a -- you were a natural leader, but just a bit of a ... Were you a rebel then, or how would you ...
DutchEn dus worden ze opnieuw geboren als wat dan ook, weet je.
And so they get reborn as whatever, you know.
DutchHet is uiterst betreurenswaardig dat deze in Europa geboren beginselen in Europa zelf niet worden toegepast.
It is a sad fact that in Europe, the birthplace of these principles, their implementation was not called for.