"gebrek" English translation

NL

"gebrek" in English

NL gebrek
volume_up
{het}

volume_up
lack {noun}
Lineair korten is voor mij gelijk aan gebrek aan moed en gebrek aan politieke keuze.
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
Dit getuigt gewoon van een gebrek aan historisch perspectief en aan zin voor proportie.
It is a simple lack of historical perspective, a lack of a sense of proportion.
We kampen immers zowel met een gebrek aan economische groei als met een gebrek aan productiviteit.
We have both a lack of economic growth and a lack of productivity.
Een dergelijke onzekerheid, een dergelijk gebrek aan controle is totaal onaanvaardbaar.
Such uncertainty and absence of monitoring are totally unacceptable.
Het is dit goedgeorganiseerde gebrek aan informatie dat ons aantrekt.
It's this well-organized absence of information that draws us in.
Bij gebrek aan consensus is zij al die tijd blijven liggen in de Raad.
In the absence of a consensus, the Council has put the communication on ice all that time.
gebrek (also: armoede)
Het is vooral een gevolg van armoede, ongelijkheid in kansen en gebrek aan scholing.
It is primarily the result of poverty, inequality of opportunities and a lack of schooling.
Wederom zijn armoede en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg de oorzaken.
Once again, the reasons are poverty and lack of access to health services.
Armoede onder vrouwen is direct gekoppeld aan hun gebrek aan economische zelfstandigheid.
Poverty among women is directly linked to their lack of economic independence.
In scholen bestaat er ook een gebrek aan pedagogische leerinhouden.
There is also a shortage of pedagogical material at schools.
Op dit moment is er een enorm gebrek aan geschikt personeel in Kosovo.
At the moment, there is a huge shortage of suitable personnel in Kosovo.
Het tekort aan personeel leidt tot een gebrek aan toezicht op de projecten.
The shortage of personnel leads to a lack of supervision in projects.
Het tweede gebrek hangt samen met het eerste.
The second shortcoming is a consequence of the first.
Ik heb ondanks dit gebrek vóór het verslag gestemd.
Despite this shortcoming I have voted for the report.
Het verslag-Hatzidakis toont echter aan dat de mededeling één belangrijk gebrek vertoont: hij wordt niet concreet genoeg.
But the Hatzidakis report reveals that this announcement has one major shortcoming; it is not specific enough.
gebrek (also: schade, defect, beschadiging, averij)
volume_up
damage {noun}
Een verborgen gebrek dat schade veroorzaakt, wordt over het algemeen pas ontdekt als de schade geleden is.
The fact is that when there is damage as a result of a hidden defect, it is generally discovered at the point when the damage occurs.
Gebrek aan coördinatie is onhoudbaar en schadelijk voor een programma.
It is indefensible and damaging to the programme that no effort is being made to introduce coherence.
Er zullen altijd zwakke plekken, aanvallen, incidenten en gebreken blijven die tot schade zullen leiden.
There will always be weak points, attacks, incidents and failures that will generate damage.
gebrek (also: behoefte)
gebrek (also: bankschroef, deugd, ondeugd)
volume_up
vice {noun}
-- Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de vice-voorzitter van de Commissie, dames en heren, informatie leidt tot begrip, een gebrek aan informatie leidt tot gebrek aan instemming.
. – Mr President, Madam Vice-President, ladies and gentlemen, information builds awareness, while the lack of information diminishes consent.
gebrek (also: tekort, schaarste)
volume_up
dearth {noun}
Er is een gebrek aan oude sterren.
There is a dearth of old stars.
gebrek (also: fout)
volume_up
defect {noun}
Dit verslag vertoont evenwel een groot gebrek: zijn openlijk federalistische inslag.
Nevertheless, this report reveals a major defect: it is blatantly federalist in persuasion.
Het recht op het verhelpen van een gebrek en de voorwaarden om van de garantie gebruik te maken zijn niet overal gelijk.
Both the legal claims for remedying a defect and the terms for claiming on a guarantee are not standard.
Men zal elk risico voor de gezondheid van de consument ten gevolge van een gebrek aan een product willen uitsluiten.
The aim is to preclude all risks to consumer health as a result of product defects.
En nu denkt de heer Maaten dit gebrek aan respect voor de mening van het volk met een propagandacampagne goed te kunnen maken?
Mr Maaten now hopes, by means of a propaganda campaign, to be able to make up the shortfall of respect for the people ’ s opinion.
Volgens de meeste mensen zijn de problemen bij de besteding van de kredieten eerder te wijten aan bureaucratische rompslomp dan aan een gebrek aan steunaanvragen in hun gebied.
To most people a shortfall in take-up represents problems with bureaucracy in their area, rather than a lack of applications for funding.
Er is immers een duidelijk gebrek aan middelen voor de controle van het luchtverkeer en voor hulp op de luchthavens en vliegvelden van een ultraperifeer gebied als de Azoren.
This is because there is an obvious shortfall in resources for air traffic control and for aid for airports and aerodromes in the outermost regions such as the Azores.
gebrek (also: tekort, schaarste, armoede, ellende)
Daarbij komt nog het feit dat er op een bepaald moment een gebrek aan leiderschap in de wereld leek te zijn.
In addition, there seemed to be a paucity of leadership at world level for a time.

Context sentences for "gebrek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWat er zo bijzonder aan de site is, is de anonimiteit en het gebrek aan geheugen.
So, what's unique about the site is that it's anonymous, and it has no memory.
DutchLaat ik beginnen met het eerste punt: het gebrek aan intellectuele inhoud.
This talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
DutchDe zonde die zij hebben begaan is in dit geval een gebrek aan controle in de havens.
The sin recorded against their names is that of inadequate port State control.
DutchEn het is in mijn ogen gebaseerd op een gebrek aan kennis op het betreffende gebied.
Such an approach is born, in my view, of insufficient knowledge of the sector.
DutchOp dit punt legt de Commissie een ontoelaatbaar gebrek aan voortvarendheid aan de dag.
The Commission is displaying intolerable inertia and unacceptable shortcomings.
DutchEr worden beschuldigingen geuit over een schokkend gebrek aan objectiviteit.
Events have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.
DutchHet project is terecht bekritiseerd vanwege het gebrek aan concrete inhoud.
The project has, with reason, been criticised for having nothing concrete to offer.
DutchEr is geen gebrek aan regels, maar de regels worden op vele gebieden bewust omzeild.
Rather, it is a case of rules having been quite deliberately set aside in many areas.
DutchDit is helaas ook de belangrijkste oorzaak van het gebrek aan cijfermateriaal.
After all, that is unfortunately the main reason why the reporting does not take place.
DutchHet moge duidelijk zijn dat ik geen gebrek aan adviezen heb gehad, waarvoor mijn dank.
One thing, for sure, is that I have not been short of advice, for which I thank you.
DutchAllereerst wil ik u herinneren aan het gebrek aan politiek evenwicht in de Commissie.
First of all, I would like to again recall the political imbalance of the Commission.
DutchGebrek aan realisme tegenover het fundamentalisme is synoniem met lafheid en berusting.
Angelism in the face of fundamentalism is synonymous with cowardice and abdication.
DutchDat Seattle een mislukking is geworden, was grotendeels te wijten aan het gebrek daaraan.
The reason why Seattle was a failure was, in the main, related to preparation.
DutchDe economische groei in Europa is heel zwak en er is een gebrek aan politieke wil.
On the contrary, growth is very weak and the political will is lacking.
DutchHet is waar dat deze Europese Unie een handje heeft van dit soort gebrek aan logica.
It is true that this European Union is no stranger to illogical positions of this sort.
DutchGebrek aan respect, verveling, te veel tijd spenderen op Facebook, seks met andere mensen.
Disrespect, boredom, too much time on Facebook, having sex with other people.
DutchMaar zoals u weet, is er een ernstig gebrek aan personeel om al dit werk te doen.
But as you know, we are seriously short of staff to do all the work.
DutchNepal verwijt Bhutan een gebrek aan bereidheid om effectieve oplossingen te zoeken.
Nepal accuses Bhutan of not being ready to adopt effective solutions.
DutchNatuurlijk is het gebrek aan communicatie met de burgers nog lang niet de wereld uit.
The problem of our communication with the citizens naturally remains, and it is enormous.
DutchDat neemt echter niet weg dat men de stad met ongemak en gebrek aan levensvreugde associeert.
Despite this, cities seem to symbolize places of hardship that cannot be enjoyed.