"geen" English translation


Did you mean: géén
NL

"geen" in English

EN
volume_up
geen {pron.}
EN

NL geen
volume_up
{adverb}

geen (also: verboden, verboden te, géén)
volume_up
no {adv.}
U heeft geen nationale controle meer, u heeft geen Europese controle...
You no longer have any national control; you no longer have any European control...
We kunnen geen 40 nieuwe richtlijnen meer maken, zelfs geen tien.
We are no longer in a position to introduce 40 new directives, not even 10.
Zo zullen er bijvoorbeeld geen toelichtingen meer zijn bij wetgevingsverslagen.
For legislative reports, for instance, there would no longer be explanatory statements.

Context sentences for "geen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.
The only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
DutchVan inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
There is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
DutchHet is natuurlijk geen oplossing de ontwikkeling in de arme landen af te remmen.
The solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
DutchZakelijke contacten moeten volledig worden stopgezet, dus ook geen investeringen.
We must put a complete stop to business contact, which also means no investment.
DutchDe Commissie heeft zich zeer beleefd opgesteld en geen eigen voorstellen gedaan.
The Commission behaved very politely and did not make any proposals of its own.
DutchIk heb geen concrete bezwaren tegen het document, maar ik vind het onevenwichtig.
I have no objections to the factual content, but I find the document unbalanced.
DutchGeweld is geen goede en langdurige oplossing voor problemen waar ook ter wereld.
Violence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.
DutchVanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
But that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
DutchAls er op dit vlak geen gemeenschappelijke regels zijn, kunnen we niets bereiken.
If we wish to achieve something by what we are doing, we must have common rules.
DutchHet is dus geen verrassing dat er geen goede behandeling was voor gehoorverlies.
So it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.
DutchEr zou geen goed of verkeerd zijn en geen hoop voorbij je korte jaren op aarde."
There would be no right or wrong and no hope beyond your brief years on Earth."
DutchInfrastructuur is vergelijkbaar -- lange tijd was infrastructuur geen prioriteit.
Similarly, infrastructure -- for a long time, infrastructure was not a priority.
DutchAls deze dingen ontploffen, gaan ze geen mondiale ecologische schade aanrichten.
Now, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
DutchIk heb geen andere verzoeken geregistreerd van leden die het woord willen nemen.
   – From the chair I have not recorded any other requests by Members to speak.
DutchDit ongelukkige voorval toont eens te meer aan dat het milieu geen grenzen kent.
This unfortunate incident proves yet again that the environment has no borders.
DutchVolgens mij zijn er voor die stabiliseringsstrategie geen geldige alternatieven.
In my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
DutchWij kunnen en mogen geen eigen Europese definitie van de mensenrechten hanteren.
We cannot - and must not - create a separate European Union human rights concept.
DutchDe Unie mag geen handelspreferenties geven aan producten uit die nederzettingen.
The Union should not give trade preferences to products from these settlements.
DutchIn het WIPO-Verdrag is geen specifiek standpunt over tijdelijke kopieën opgenomen.
There is no consciously adopted position in the WIPO Treaty on temporary copies.
DutchDe Commissie heeft zelf toegegeven dat er geen sluitende detectiemethode bestaat.
The Commission has freely admitted that there is no foolproof detection method.