"geen enkele" English translation

NL

"geen enkele" in English

NL geen enkele
volume_up
{pronoun}

geen enkele (also: geen, niemand, geen enkel, niet een)
volume_up
none {pron.}
Dat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Geen enkele burger begrijpt het Verdrag van Maastricht of het Verdrag van Amsterdam.
None of our citizens understands the Treaties of Maastricht or of Amsterdam.
Geen enkele lidstaat heeft een dergelijke begrotingsdiscipline.
None of the Member States comes near matching us on budgetary discipline of that sort.
geen enkele (also: geen, noch, niemand, geen enkel)
volume_up
neither {pron.}
Die daden zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen, noch moreel, noch politiek.
There is neither moral nor political justification for these acts.
Er is dus geen enkele juridische of politieke reden om te verzoeken de volgorde van de stemming te wijzigen.
Therefore, there is no reason, neither legal nor political, to ask for the order of voting to be changed.
Ze bieden geen enkele oplossing als het gaat om welvaart, democratie de vrede, noch voor de Europeanen noch voor de anderen.
They offer no solution at all in terms of prosperity, democracy and peace, neither to Europeans nor to others.
geen enkele (also: geen, niemand, geen enkel)
volume_up
no one {pron.}
Er werd geen enkele oppositiekandidaat in het vleugellamme parlement gekozen.
The parliament is paralysed, not one single opposition candidate having been elected to it.
In Finland bevindt zich geen enkele antipersoneelmijn in de grond.
In Finland, there is not one anti-personnel mine that has been placed in the ground.
Nachtvluchten in één lidstaat verbieden heeft uiteraard geen enkele zin.
Needless to say, it makes no sense to ban night flights in one Member State alone.
geen enkele (also: geen, niemand, geen enkel)
volume_up
nobody {pron.}
In de betreffende landen waar corrupte mensen miljoenen deponeren, wordt geen enkele vraag gesteld.
In these countries they put millions in and nobody asks them anything.
Daarover bestaat geen enkele twijfel in dit Parlement.
Nobody in this Parliament has any doubts about that.
Aangezien geen enkele spreker hiertegen bezwaar maakt, leg ik het verzoek ter stemming aan u voor.
Since nobody has opposed the request, I shall put it to a vote.

Similar translations for "geen enkele" in English

geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
enkele adjective
English
enkele numeral
English
géén adverb
English

Context sentences for "geen enkele" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMevrouw Pack, wij kunnen geen enkele burger verbieden naar de rechtbank te gaan.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
DutchIn het ziekenhuis en in de hele regio vind je geen enkele biomedische ingenieur.
In the hospital and in the entire region there's not a single biomedical engineer.
DutchWij hebben er geen enkele moeite mee dit verslag in zijn algemeenheid te steunen.
We are happy to support its general approach and agree with its main conclusions.
DutchIk denk dat geen enkele berekening juist is als men uiterst nauwkeurig wil zijn.
I believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
DutchEr is geen enkele reden meer om de wetgevende rol van het Parlement te beperken.
There is no longer any reason to restrict Parliament's role in legislative matters.
DutchDeze methode voor het vissen op tonijn levert geen enkele vorm van bijvangst op.
There is no by-catch of any kind associated with this method of tuna fishing.
DutchWij hebben geen enkele van de grote uitgavenposten aan een herziening onderworpen.
We have not in any way reanalysed the major items of expenditure in the budget.
DutchOver de aard en de omvang van de flexibiliteit deed de Raad geen enkele toezegging.
The Council has given no promises about the nature and scale of the flexibility.
DutchAls dit een strafzaak zou zijn, zou geen enkele rechtbank ter wereld die behandelen.
If this were a criminal case, it would be thrown out of any court in this world.
DutchDit heeft mij enigszins geërgerd, want zonder chauffeurs rijdt er geen enkele bus.
I was somewhat irritated about this, because no buses operate without drivers.
DutchLaten we de eigen keuzes van de mensen in Nepal op geen enkele wijze belemmeren.
Let us not impose limits on the people of Nepal’ s ability to choose for themselves.
DutchDat is een concrete daad, en daarom is er voor die beschuldigingen geen enkele grond.
This is a concrete commitment and so these accusations are decidedly off-target.
DutchGeen enkele regering kan succes garanderen, dat moeten de bedrijven zelf doen.
No government can make them successful; that is down to the companies’ own efforts.
DutchOok de Europese Grondwet heeft dus geen enkele relevantie en is niet levensvatbaar!
It follows that the European Constitution is also irrelevant, as well as dead!
DutchEen EU-burger mag in de toekomst om geen enkele reden meer worden gediscrimineerd.
In future, no EU citizen may suffer discrimination on any grounds whatsoever.
DutchDe bewegingsvrijheid van onze waarnemers mag op geen enkele wijze worden beperkt.
Our observers must be free to move where they wish and free to report back.
DutchU kunt ervan op aan dat zij geen enkele bijeenkomst van de Spaanse Volkspartij mist.
It has to be said that she does not miss a single Popular Party function in Spain.
DutchWij konden dit echter op geen enkele manier regelen omdat de termijn was verstreken.
However, since the deadline had expired, there was no way we could really do that.
DutchDe Commissie stelt in dit stadium geen enkele bijkomende dringende maatregel voor.
At the current stage, the Commission proposes no further immediate measures.
DutchSlechte manieren en ongepast gedrag zijn voor geen enkele regering aanvaardbaar.
No government should be forgiven bad manners and inappropriate behaviour.