"gemakkelijk" English translation

NL

"gemakkelijk" in English

NL gemakkelijk
volume_up
{adjective}

gemakkelijk (also: licht, makkelijk, gemakkelijke, vlot)
volume_up
easy {adj.}
Praten is gemakkelijk, straffen is moeilijk en dikwijls niet politiek correct.
It is easy to talk, but difficult and not always politically correct to punish.
Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar we stellen ons vanavond ambitieuze doelen.
It will not be easy, but we are setting ourselves ambitious targets this evening.
Honden herinneren was gemakkelijk, varkens iets minder.
It was very easy to remember seeing dogs, not so easy to remember pigs.
Het is geen gemakkelijk debat, maar wij moeten het niet uit de weg gaan.
This is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.
Geachte heer Barroso, democratie is niet gemakkelijk en ook wij, het Europees Parlement, zijn de makkelijksten niet.
Mr Barroso, democracy is not comfortable and nor is this European Parliament in which we sit.
Hoe gemakkelijk was het vroeger toen de landen van Oost-Europa nog achter het ijzeren gordijn zaten en buiten onze Europese zaken vielen!
How comfortable were times past, when the eastern European countries were behind the iron curtain and outside the fold of European affairs!
gemakkelijk (also: handig, geschikt, passend, gepast)
Dat is misschien niet leuk, maar het is nu eenmaal zo; en het is ook wel gemakkelijk.
We may not like it, but that is how things are; it is convenient.
You were so convenient.
gemakkelijk (also: licht, makkelijk, vlot)
volume_up
facile {adj.}
gemakkelijk (also: geschikt, passend, gepast, doelmatig)

Context sentences for "gemakkelijk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls les uit al deze foto's kan je besluiten het toch niet zo gemakkelijk is.
Maybe I do need a definition of life in order to make that kind of distinction.
DutchHierin moet evenwicht worden gevonden, wat zeker verre van gemakkelijk zal zijn.
A balance must be maintained here, which is certainly very difficult to do.
DutchHet is niet gemakkelijk om over dergelijke vraagstukken een consensus te bereiken.
Consensus on an issue of this sort is extraordinarily difficult to secure.
DutchVoor demagogen is het gemakkelijk in te spelen op die delen, die fragmenten van ons.
And there is no group more vulnerable to those kinds of manipulations than young men.
DutchOngetwijfeld zal ik de sociale concepten wat minder gemakkelijk hanteren dan hij.
And of course I handle social concepts with less facility than he does.
DutchDe kwestie van bio-energie en eiwitten is bijvoorbeeld zeer gemakkelijk op te lossen.
With regard to bioenergy and plant proteins, for example, the solution is very simple.
DutchHij geeft aan - en dat is essentieel - hoe gemakkelijk deze drugs gemaakt kunnen worden.
He speaks, and this is important, of the simplicity of producing these drugs.
DutchEr zijn gebieden waar dat gemakkelijk is en andere waar dat een stuk moeilijker is.
There are areas where it is easier and areas where it is more difficult.
DutchMevrouw de Voorzitter, onze rapporteur heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt.
   – Madam President, our rapporteur set himself a very difficult task.
DutchDe vergoedingsstelsels moeten transparant, gemakkelijk na te komen en controleerbaar zijn.
The expenses system must be more open, easier to follow and easier to control.
DutchJe ziet het compromis op de Top van Rome volgend jaar december gemakkelijk voor je.
It is not difficult to foresee the compromise at the Rome Summit in December of next year.
DutchDe visserijsector heeft het niet gemakkelijk, alleen al vanwege de stijgende olieprijzen.
The fisheries sector is having a tough time, not least due to increasing oil prices.
DutchDe heer Gargani erkent dat het niet gemakkelijk zal zijn uniforme naleving af te dwingen.
Mr Gargani acknowledges that it will be hard to achieve uniform enforcement.
DutchDames en heren, het is nu niet meer zo gemakkelijk om de regels te omzeilen.
Ladies and gentlemen, this loophole has now been closed to some extent.
DutchZe zullen minder gemakkelijk willekeurig fout-positieven of willekeurig fout-negatieven zijn.
So they're less likely to be randomly false positives, randomly false negatives.
DutchHet is niet gemakkelijk tegelijkertijd met twaalf landen te onderhandelen.
Conducting parallel negotiations with twelve countries will be difficult.
DutchInternet maakt de uitwisseling van foto's gemakkelijk en daarover moeten wij het hebben.
The Internet makes exchanging pictures easier, and it is this we should be discussing.
DutchIk moet allereerst kwijt dat deze stemverklaring mij niet gemakkelijk valt.
First of all, I must admit that this explanation of vote is difficult.
DutchAK: Het was niet zo gemakkelijk, want ik had alleen maar een biceps en een triceps.
AK: Well, it was a little difficult, because all I had to work with was a bicep and a tricep.
DutchIk zou denken dat de vraagsteller even gemakkelijk toegang heeft tot die informatie als ikzelf.
I would think that the questioner would have as much access to that as I would.