"geven" English translation

NL

"geven" in English

NL geven
volume_up
[gaf|gegeven] {verb}

1. general

Dat zou het Parlement de gelegenheid geven zijn mening over het verslag te geven.
That would give our Assembly the opportunity to give its guidelines and opinions.
Dus geven we de rest van de code niet, maar we zullen wel de drie citaten geven.
So we won't give the rest of the code, but we will give the three quotations.
Mevrouw Ferrer, ik zal u een verklaring geven die ik u in dit geval wel kan geven.
Mrs Ferrer, I am going to give you the explanation which, in this case, I can give you.
Ten derde vonden wij dat, als het Verdrag ons de bevoegdheid geeft kwijting te verlenen, we ook zouden moeten kunnen weigeren kwijting te verlenen.
Thirdly, we felt that since the Treaty bestowed upon us the power to grant discharge, we should also have the power to refuse to grant it.
Dit akkoord verschaft ons niet alleen het recht, het geeft ons de plicht om te blijven aandringen op een goed bestuur en een adequate aanpak van de criminaliteit.
This agreement bestows on us not just the right but also the duty to continue to press for good governance and an effective approach to tackling criminality.
We hebben een grote sprong vooruit gemaakt en wanneer dat wordt erkend, kunnen we het Europees Parlement een veel belangrijkere en waardevollere rol geven.
We have taken a great leap forward; when this is recognised we will undoubtedly be able to bestow on Members of the European Parliament a much more important and much more precious role.
Ik geloof dat wij in deze sector - zoals mevrouw Hieronymi al zei - met een beetje meer geld een grotere impuls zouden kunnen geven.
I believe that, as Mrs Hieronymi has said, we could impart a considerable amount of momentum with a little more money.
Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.2.
This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.2.
geven (also: verlenen, besteden, schenken)
volume_up
to bestow upon {vb} [arch.]

2. "van een feest"

Wij kunnen daarover natuurlijk heel veel nuttige raadgevingen geven.
We can naturally give a whole host of useful recommendations in this matter.
Kenia, het gastland, en India hebben het voorstel op tafel gelegd de Afrikaanse olifant weer volledige bescherming te geven.
Kenya, the hosting nation, and India have tabled the proposal to grant the African elephant full protection once again.
Maar als de gastheer mobiel moet zijn om de ziekteverwekker door te geven dan zijn het de meer goedaardige die neigen naar succes.
But if the host needs to be mobile in order to transmit the pathogen, then it's the benign ones that tend to be the winners.

Context sentences for "geven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
DutchWij waren blij dat de Commissie ook de nodige ondersteuning heeft kunnen geven.
We were glad that the Commission was also able to provide the necessary support.
DutchWij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
We take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
DutchVervolgens zullen we de middelen moeten vinden om die prioriteiten vorm te geven.
Only afterwards will we have to find the resources to support these priorities.
DutchNatuurlijk hebben deze ngo's ook subsidie nodig om voorlichting te kunnen geven.
Of course these NGOs also need funding to pay for their public relations work.
DutchHebt u misschien andere plannen die u niet prijs wilt geven aan het Parlement?
Do you have any other plans in the pipeline that you are not telling Parliament?
DutchTen tweede is het de bedoeling alle watervoorraden een degelijke status te geven.
Secondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
DutchHet is noodzakelijk de elektronische marktruimte meer rechtszekerheid te geven.
It will be necessary to create greater legal security in the electronic market.
DutchDe instellingen van de Gemeenschap en de staten moeten het goede voorbeeld geven.
The institutions of the Community and Member States must lead the way in this.
DutchHet moet verplicht worden ook gevolg te geven aan de uitkomst van een rapportage.
We need a binding commitment to the effect that any findings will be acted on.
DutchDe Commissie wil eveneens blijk geven van haar belangstelling voor amendement 12.
The Commission would also like to demonstrate its interest in Amendment No 12.
DutchWe zijn uiterst benieuwd wat de commissaris als reactie zal geven op amendement 5.
We are also very curious to know what the Commissioner makes of Amendment No 5.
DutchWe denken erover dit geld vrij te geven zodra de reserves worden vrijgegeven.
We are thinking about releasing this money as soon as the reserves are released.
DutchDe heer Bolkestein vraagt ons welk signaal wij aan onze partners moeten geven.
Commissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
DutchAls we deze stad uit handen geven...... moeten we morgen 100 lijkkisten vullen.
lf we don't hold back this city...... we'll have a 100 caskets to fill by morning.
DutchHoe kunnen we minder om iets geven? ~~~ Dan om iets dat gebeurt na onze dood?
How could we care about something less than something that happens after we die?
DutchOf om de boodschap eenvoudig weer te geven: de macht beweegt van West naar Oost.
And there the simple version of the message is it's moving from West to East.
DutchToch heeft mijn fractie unaniem besloten om geen steun te geven aan uw Commissie.
Nevertheless, my group has decided unanimously not to support your Commission.
DutchHet huidige voorstel heeft aspecten die aanleiding geven tot ernstige zorgen.
There are aspects of the current draft that are giving rise to serious concerns.
DutchWe moeten laten zien dat Europa een geloofwaardig antwoord kan geven op hun zorgen.
We must show them that Europe can deliver a credible response to their concerns.