"gevoelen" English translation

NL

"gevoelen" in English

NL gevoelen
volume_up
{verb}

Er bestaat geen buitenlands beleid zolang de regeringen daartoe geen noodzaak gevoelen.
There will be no common foreign policy until the Member States ' governments feel the need for one.
Social needs are beginning to make themselves felt.
Dat laat zich in heel Europa gevoelen en het vormt een factor van maatschappelijke ontwrichting en van armoede.
The effects of that are felt throughout Europe, and it is a factor in social dislocation and poverty.
Ik zou er erg blij mee zijn als niet het begrip " solidariteit " of het gevoelen van het begrip " solidariteit " zou verdwijnen, maar alleen het woord.
I would be very pleased not to see the concept of'solidarity ' or the sense of the concept of'solidarity ' disappear, but simply the word.

Context sentences for "gevoelen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNaast dit gedeelde gevoelen ben ik echter ook vanwege andere redenen blij.
However, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
DutchIk ben het met de rapporteur eens dat de gevolgen daarvan zich inmiddels duidelijk doen gevoelen.
I agree with the rapporteur that the effects of this are now clearly visible.
DutchDe afwezigheid van een zelfstandig Europa doet zich in deze dagen bijzonder sterk gevoelen.
Developments over the past few days have confirmed the absence of Europe as an independent entity.
DutchDe positieve gevolgen daarvan zullen zich ongetwijfeld ook doen gevoelen in perifere en insulaire regio's.
The benefit will undoubtedly extend also to countries with island or peripheral regions.
DutchDit zijn de kiemen voor de frustratie en de spanning die zich jegens het Westen doen gevoelen.
These are the things that sow frustration and tension in relations between the developing world and the West.
Dutch- Ik kan op dit moment alleen verslag uitbrengen over het algemene gevoelen met betrekking tot de specifieke vereisten.
I can, today, give only a report on the general mood as regards the specific requirements.
DutchHet landbouwbeleid is ongetwijfeld een van de gebieden waar de gevolgen van deze aanpak zich het sterkst doen gevoelen.
One of the areas in which this approach has had the greatest impact is agricultural policy.
DutchDie noodzaak zal zich trouwens des te meer doen gevoelen naarmate de uitbreiding met de nieuwe lidstaten vordert.
This will become even more necessary as we proceed with enlargement to include new Member States.
DutchDat laat zich in heel Europa gevoelen en het vormt een factor van maatschappelijke ontwrichting en van armoede.
The effects of that are felt throughout Europe, and it is a factor in social dislocation and poverty.
DutchDeze doen zich in heel de Gemeenschap en ook in onze handelsbetrekkingen met derde landen gevoelen.
The effects spread to every region of the Community and extend also to our trading relations with third countries.
DutchDe gevolgen van deze ontwikkelingen doen zich zowel gevoelen in de ondernemingen als geheel als onder het personeel daarvan.
The effects of these developments are felt in both companies as a whole and among their staff.
DutchNaarmate de integratie van de arbeidsmarkt in de EU vordert, doet de noodzaak van een regeling zich steeds sterker gevoelen.
With continuing labour market integration in the EU, the need for rules has become increasingly urgent.
DutchNu de gevolgen zich steeds nadrukkelijker doen gevoelen, moeten we ook oplossingen zoeken voor de economische gevolgen.
Now the effects are making themselves increasingly felt, we must also look to solve the economic implications.
DutchEr doen zich sociale behoeften gevoelen.
Social needs are beginning to make themselves felt.
DutchDe gevolgen van deze crisis in het Midden-Oosten doen zich reeds gevoelen, ook in onze landen, zoals de heer Pasqua zojuist al zei.
The effects of this crisis in the Middle East are starting to impact on our countries too, as Mr Pasqua said just now.
DutchMijnheer de Voorzitter, de schokgolf van het conflict in het Midden-Oosten doet zich vandaag in alle mediterrane landen gevoelen.
Mr President, the conflict in the Middle East is today sending shock waves through all the countries of the Mediterranean.
DutchDe schade die chloorfluorkoolstoffen, CFK's of halonen aanrichten, zal zich over twintig tot dertig jaar daarboven doen gevoelen.
You see, whether it is CFCs, HCFCs or halons, today's emissions will do their damage up there in twenty or thirty years ' time.
DutchEr doet zich protectionisme gevoelen in Europa - in Frankrijk en Italië - en dit is een absoluut achterhaald en misplaatst protectionisme.
I think that this protectionism which is felt in Europe - in France and Italy - is completely out of place and obsolete.
DutchOok zorgt men er op die manier voor dat de toenemende economische interdependentie zich steeds sterker doet gevoelen in de internationale politieke samenwerking.
It also helps to disseminate enhanced economic interdependence across international political cooperation.
DutchEen ding is daarbij hoe dan ook belangrijk: men mag niet gaan zitten wachten totdat het Amerikaans herstel zich daadwerkelijk doet gevoelen.
One passage among so many seems significant, however: the one about the need not to wait for the effects of the American recovery.