"gevoelige informatie" English translation

NL

"gevoelige informatie" in English

volume_up
gevoelige informatie {de}

NL gevoelige informatie
volume_up
{de}

gevoelige informatie
Tot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak.
Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
Het stelen van gevoelige informatie over gewone mensen is natuurlijk ook een misdaad.
Stealing sensitive information on ordinary people is also obviously a crime, when you think about it.
In dit amendement wordt het Parlement gevraagd criteria aan te nemen voor de definitie van gevoelige informatie en documenten.
It calls on Parliament to adopt criteria for the definition of sensitive information and documents.

Similar translations for "gevoelige informatie" in English

gevoelige adjective
English
informatie noun

Context sentences for "gevoelige informatie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak.
Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
DutchHet stelen van gevoelige informatie over gewone mensen is natuurlijk ook een misdaad.
Stealing sensitive information on ordinary people is also obviously a crime, when you think about it.
DutchIn dit amendement wordt het Parlement gevraagd criteria aan te nemen voor de definitie van gevoelige informatie en documenten.
It calls on Parliament to adopt criteria for the definition of sensitive information and documents.
DutchInlichtingen die gevoelige informatie kunnen bevatten over zaken zoals iemands gezondheid, mogen niet worden verstrekt.
Documents which may contain sensitive information about someone's state of health and so on should not be released.
DutchMevrouw Harms begrijpt vast wel welke risico's er ontstaan als deze gevoelige informatie voor iedereen toegankelijk wordt.
I am sure that Mrs Harms appreciates the risk that would be caused by that sensitive information being accessible to everybody.
DutchDe vier subthema's die op het programma staan zijn het Europees aanhoudingsbevel, Eurojust, Europol en de uitwisseling van gevoelige informatie.
Four sub-topics are on the agenda: the European arrest warrant, Eurojust, Europol and the exchange of sensitive information.
DutchOverigens gaat het soms om uiterst gevoelige informatie en zijn het de ondernemingen zelf die ons als eerste vragen haar niet te verspreiden.
By the way, from time to time the information involved is very sensitive and the companies are the first to ask us not to divulge it.
DutchWij stellen daarom twee amendementen voor die het achterhouden van voor de onderneming gevoelige of ongunstige informatie verbieden.
That is why we are proposing two amendments, which rule out the possibility of withholding information where there is a risk or prejudice to the business.
DutchHet tweede document is de verklaring van de Amerikaanse dienst voor immigratie van 4 maart, waarin garanties worden gegeven met betrekking tot de verwerking van gevoelige informatie.
The second document is the statement by US Customs of 4 March which gives undertakings as regards the handling of sensitive data.
DutchTwee gebouwen bevatten de meest gevoelige informatie van een leven van verzamelen over de Culturele Revolutie, een periode die de meeste Chinezen ook liever vergeten.
Two of the most sensitive buildings include a lifetime of collection about the Cultural Revolution, a period that actually most Chinese would prefer to forget.
Dutchhet schrappen van het recht van de werkgever bijzonder gevoelige informatie achter te houden en de plicht van de lidstaten de sociale dialoog in de KMO's te bevorderen.
the abolition of the employer's right to retain particularly sensitive information and the obligation for Member States to promote social dialogue within SMEs.
DutchEr moeten uiteraard redelijke waarborgen gelden ten aanzien van bijzonder gevoelige informatie, maar de gevallen waarin dit nodig is moeten tot een minimum beperkt blijven.
Naturally, sensible safeguards are required to protect specially sensitive information, but the cases where these are needed should be kept to the minimum possible.
DutchOp zichzelf past het wel bij uw liberale opmerking van daarstraks, dat passagiers vooral goed geïnformeerd moeten worden over gevoelige informatie die over hen wordt vergaard.
In itself it fits in well with your liberal remark of a few moments ago that passengers must in particular be well informed about sensitive information that is gathered about them.