"gewoonte" English translation

NL

"gewoonte" in English

NL gewoonte
volume_up
{de}

gewoonte (also: gebruik, zede, usance)
volume_up
custom {noun}
Deze ontwerprichtlijn is duidelijk geen uitzondering op deze slechte gewoonte.
Obviously, this proposal for a directive carries on this unfortunate custom.
Het is niet mijn gewoonte om te doen alsof mijn neus bloedt of de andere kant op te kijken.
It is not my custom to block out the sun with my hands nor to cover my eyes with bandages.
De staatsbanken moeten een einde maken aan hun gewoonte ambtsdragers gemakkelijk krediet te verstrekken.
The national banks must stop the custom of awarding generous loans to officials.
volume_up
habit {noun}
Dat staat voor hun gewoonte om aan de oppervlakte te komen na zonsopgang.
And this represents their habit of basking on the surface when the sun is out.
Het is niet onze gewoonte demagogisch te doen over het lijden van de bevolking.
It is not our habit to turn people's suffering into an act of demagoguery.
Het meeste dat we weten, is gebaseerd op hun gewoonte om aan de oppervlakte te komen.
And most of what we do know is based on their habit of coming to the surface.
gewoonte (also: traditie, overlevering)
In mijn land, Vlaanderen, was het vroeger de gewoonte op zondag kip met frieten te eten.
In my country, Flanders, it used to be a tradition to eat chicken and chips on a Sunday.
Ik betreur het ten zeerste dat in het voorliggende voorstel met deze goede gewoonte nog geen rekening is gehouden.
I bitterly regret that the existing proposal fails to take account of this important tradition.
Nu is het een goede gewoonte dat Raad en Parlement elkaars begroting niet bekritiseren en die ongewijzigd laten.
It is, however, a good tradition for the Council and Parliament not to criticise each other’ s budgets and to leave them intact.
gewoonte (also: weg, baan, route, gebruik)
volume_up
way {noun}
Voor sommigen is het een gewoonte om overal tegen te zijn.
For some people it is a way of life to be at cross purposes and oppose everything.
Bijgevolg kunnen wij naar gewoonte in alle rust en redelijkheid, eigen aan deze Vergadering, tot de vragen overgaan.
So let us begin this Question Time in the normal way, peacefully and with the good manners which characterize this Hemicycle.
Op die manier een beslissing nemen zou erop neerkomen dat we een blanco cheque geven aan de Commissie, wat niet onze gewoonte is.
To decide in this way would be like signing a blank cheque to the Commission, which is not in our nature.
gewoonte (also: wijze, manier, mode, wijs)
gewoonte
volume_up
wont {noun}
De Commissie heeft trouwens niet de gewoonte om dat te doen wat u haar zo plotseling voor de voeten werpt.
The Commission is not wont, moreover, to do what you are suddenly accusing it of.

Context sentences for "gewoonte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit is een operatie die voor de Europese Unie al tot een vaste gewoonte is geworden.
It has become traditional for the European Union to perform this operation.
DutchZij heeft de gewoonte niet te reageren op soortgelijke specifieke gevallen.
It is normally its practice not to comment on specific cases of this kind.
DutchDe Europese Unie geeft naar gewoonte ook nu weer blijk van grootmoedigheid.
We will continue the generosity that the European Union has always shown.
DutchDeze gewoonte, meneer Aznar, heeft het voor u heel moeilijk gemaakt om oprecht te klinken.
This practice, Mr Aznar, has made it very difficult for you to sound sincere.
DutchIs het hier in het Europees Parlement de gewoonte om de spreker water aan te bieden?
Is it customary in the European Parliament to offer the speaker water?
DutchDe KGB, en niet alleen de KGB, had de gewoonte om te folteren om deze gegevens te verkrijgen.
I mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
DutchTot afgevaardigde Eriksson wil ik zeggen dat het een gewoonte geworden is dat ik Engels spreek.
To Mrs Eriksson I would say that it has been customary for me to speak English.
DutchHet is absoluut niet mijn gewoonte beledigend te worden in politieke uiteenzettingen.
It is not in my nature to be insulting when discussing politics.
DutchIk vind echter dat wij die slechte gewoonte niet mogen aanmoedigen of zelf mogen overnemen.
It does not seem to me necessary to encourage and adopt these bad tendencies for ourselves.
DutchIk vrees dat dat jaren en jaren zal duren, net zoals dat ook de gewoonte is van het Belgisch gerecht.
I fear that this will take years and years, as is customary in Belgian courts.
DutchDames en heren, u weet dat ik niet de gewoonte heb de sprekers het woord te ontnemen.
Ladies and gentlemen, you know I never stop you from speaking.
DutchDie gewoonte om misleidende informatie te verspreiden, heeft het probleem alleen maar verergerd.
The disinformation measures have only served to aggravate the problem.
DutchIk ben het overigens met u eens dat dit geen gewoonte mag worden.
That was the rule under which this practice has been established.
DutchWe hadden de gewoonte om dit instrument te bekijken in de foyer.
And we would look at this instrument sitting in the front foyer.
DutchIk ben bang dat de informatie van de geachte afgevaardigde tegen de gewoonte in niet geheel accuraat is.
I am afraid that, unusually, the honourable Member's information is slightly out of date.
DutchWe zullen er trouwens een gewoonte van moeten maken om deze posten in onze vooruitzichten op te nemen.
We will also have to get used to including them in our forecasts.
DutchDe Denen liepen hierin voorop, en ik feliciteer de heer Magri voor het in stand houden van deze goede gewoonte.
The Danes set this trend, and I congratulate Mr Magri for keeping it up.
DutchDat is niet overal in Europa gebruikelijk, maar ik heb die gewoonte!
That is not usual everywhere in Europe, but I do it.
DutchHet is een goede gewoonte in dit Parlement wetgeving als een serieuze en belangrijke aangelegenheid te beschouwen.
That this House takes lawmaking seriously and treats it as being important is good practice.
DutchDat betekent, en het begint een gewoonte te worden in deze situaties, dat mijn fractie zich van stemming zal onthouden.
Accordingly, as is becoming traditional on these occasions, my party will be abstaining.