"graad" English translation

NL

"graad" in English

EN

NL graad
volume_up
{de}

1. general

graad (also: kop, trap, mate, titel)
volume_up
degree {noun}
In twee jaar haalde ik mijn eerste graad -- een bachelor's.
And in those two years, I graduated with my first degree -- a bachelor’s degree.
Evenwicht staat niet in de weg van een hoge graad van consumentenbescherming.
Balance does not stand in the way of a high degree of consumer protection.
De tweede is een opslag voor mensen die een extra academische graad hebben gehaald.
The second is giving extra money to people who get their master's degree.
graad (also: stand, trap, mate, rang)
volume_up
grade {noun}
Terwijl ik met stomheid geslagen in de spreekkamer van de arts zat, hoorde ik andere woorden, "kanker", "stadium", "graad".
As I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Als kinderen in de derde of vierde graad zitten, merk je soms dat dit kind een visuele denker gaat worden, doordat het in perspectief kan tekenen.
Now, when kids get to be in third or fourth grade, you might see that this kid's going to be a visual thinker, drawing in perspective.
Ik had er geen idee van wat ze bedoelde, maar het was voldoende om mij ervan te overtuigen om nooit meer te tekenen tot de negende graad.
I had no clue what she was talking about, but it was convincing enough for me never to draw again until the ninth grade.
graad (also: stand, beurt, rij, rang)
volume_up
rank {noun}
graad (also: stand, verhouding, rang, status)
volume_up
rate {noun}
Vandaag al is er om de door u vaak aangehaalde redenen bijvoorbeeld een hogere graad van cofinanciering op de Griekse eilanden met perifere ligging.
For reasons you have frequently stated, we have now introduced, for example, higher co-funding rates for the outermost Greek islands.
De conventionele opvatting is dat experts mensen zijn met een geavanceerde graad, dure titels, diploma's, bestseller boeken -- individuen met een hoge status.
The conventional notion is that experts are people with advanced degrees, fancy titles, diplomas, best-selling books -- high-status individuals.

2. print

graad (also: kop, rubriek, titel, onderschrift)

Context sentences for "graad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDus als ik je zou vragen: 'Kun je voor mij de graad in Burkina Faso in 1991 vinden?'
So if I asked you, "Why don't you go and find me the prevalence in Burkina Faso in 1991?"
DutchMaar de laatste vijftig jaar is het anderhalve graad warmer geworden.
But over the past fifty years, it has become one and a half degrees warmer.
DutchDat zou de juiste koers zijn voor een land met een dergelijke omvang en graad van economische ontwikkeling.
That is appropriate for a country of its size and state of economic development.
DutchOnze Unie berust op de beginselen van duurzame groei en een hoge graad van werkgelegenheid.
This Union is founded on the principles of sustainable development and a high level of employment.
DutchDaarom hebben wij vandaag de dag zo'n hoge graad van integratie bereikt.
Therefore, we have achieved a high level of integration.
DutchKerels met 'n wapen en 'n graad in psychologie, zoals Butters.
Guys with guns and psychology degrees, like Butters out there.
DutchHet is krankzinnig om zich zo'n graad van vervuiling voor te stellen.
It is quite insane to imagine pollution on that scale.
DutchWat vindt u een gepaste graad van vijandelijke aandacht?
To your mind, what are appropriate levels of hostile attention?
DutchEen graad erger wordt het nog wanneer prominente politici nauwe banden onderhouden met extremistische groeperingen.
It gets even worse when prominent politicians maintain close ties with extremist groups.
DutchOf nog flagranter, ongeveer twintig jaar geleden hadden China en Afrika eenzelfde graad van ontwikkeling.
Or even more blatantly, about 20 years ago China and Africa were at the same level of development.
DutchHet historisch gemiddelde voor januari is -1 graad Celcius.
Historical average for January is 31 degrees.
DutchHet tempo op de arbeidsmarkt is nog nooit zo hoog geweest en er wordt een hoge graad van efficiëntie verwacht.
Great efficiency is demanded, and women are supposed to work as if they were not pregnant, even if they are.
DutchU moet in het oog houden dat deze richtlijnen bedoeld zijn om een hoge gemeenschappelijke graad van bescherming tot stand te brengen.
Remember that the aim of these directives is to establish a high common level of protection.
DutchTen derde moeten wij in het kader van de regionale samenwerking streven naar een belangrijke graad van zelfvoorziening.
And thirdly, that those of us involved in regional development strive for a high level of self-sufficiency.
DutchDie termijn is al te lang, met name gezien de hoge graad van bescherming die de richtlijn de consument wil bieden.
This is excessive, particularly given the increased level of consumer protection which the directive is targeting.
DutchDe graad van de concurrentievervalsing zal een kernelement vormen van alle debatten in verband met de interne steunmaatregelen.
The extent of distortion of competition will be a key element of all discussions relating to domestic support.
DutchIk betreur het evenwel dat de ECB niet dezelfde hoge graad van transparantie en openheid nastreeft als de Bank of England.
I regret, however, that the ECB does not follow the high standards of transparency and openness set by the Bank of England.
DutchHet zal een grote graad van bescherming bieden, maar moet in de komende tien jaar overal in de Gemeenschap kunnen worden toegepast.
It will provide a high level of protection, but should be generally achievable throughout the Union over the next ten years.
DutchDe Commissie zegt dat beide landen een hoge graad van aanpassing aan het acquis hebben bereikt, ook dat is belangrijk om vast te stellen.
Another important point to make is that, according to the Commission, both countries have, to a large extent, adopted the.
DutchIn beschaafde oorlogvoering mag officieren op het slagveld...... geen ongepaste graad van vijandelijke aandacht ten deel vallen.
You must know that in civilized warfare, officers in the field...... must not be accorded inappropriate levels of hostile attention.