"graven" English translation

NL

"graven" in English

EN

"to grave" in Dutch

NL graven
volume_up
[groef|gegraven] {verb}

En wij beslisten om omhoog te graven, in plaats van in de grond te graven.
And we decided to dig up, instead of digging down.
U vraagt mij om diep te graven in het gebied van de bevoegdheden en aanverwante zaken.
The honourable Member invites me to dig deep into the soil of competence and its related terrain.
Ik weet dat jullie over 2 weken terugkomen om hem weer op te graven.
I know you're gonna come back in two weeks and dig it up again.
graven (also: spitten)
Ik wil niet zo diep graven in de toneelliteratuur, maar wel een zin citeren die me niet loslaat en over terrorisme en marteling gaat.
Rather than delve so deeply into the world of drama, I just want to quote a sentence that I cannot get out of my head about terrorism and torture.
Het verhaal is simpel: als GALILEO er niet zo vlug mogelijk komt, graaft de transportsector zich dieper en dieper in GPS-toepassingen en blijft GALILEO onbenut.
The scenario is simple: if Galileo is not realised as soon as possible, the transport sector will delve deeper and deeper into GPS applications, and Galileo will remain unused.
. ~~~ Ze graven in de koeienvlaaien naar maden, vliegenlarven.
And what they're doing is very interesting: they're digging through the cow patties for the maggots, the grubs, the larvae of flies.
Ik denk dat dit met deze richtlijn wel weer zal gebeuren, en de eigenaars van groeven zijn daar niet blij mee.
I believe that will happen with this one as well, and quarry owners are not happy about that.
Dit dwingt de eigenaars van groeven ertoe te verhuizen van Noord-Ierland naar de Republiek Ierland omdat zij anders de concurrentie niet kunnen volhouden.
This is forcing quarry owners to move from Northern Ireland to the Republic of Ireland in order to compete, because otherwise they cannot.
Wij hebben overigens verduidelijkt dat uitsluitend verwezen wordt naar actieve inrichtingen of mijnen of groeven en niet gewoon maar stortplaatsen.
Moreover, we have stipulated that this applies solely to plant, mines and quarries which are in operation and not to mere storage areas.

Context sentences for "graven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchLaten we vandaag daarom in de plenaire vergadering een ander symbolisch graf graven.
So let us have some symbolism today as well, with another coffin in the plenary.
DutchDan zijn er archeologen die in de ruïnes van een van onze steden graven.
Now imagine archeologists digging through the rubble of one of our cities.
DutchDit stuk was erg leuk, want het was twee dagen graven in zachte aarde.
So this piece was great fun because it was two days of digging in soft dirt.
DutchEn de man weet, dat hij niet hoeft te graven om wat wortels te krijgen.
And the man knows that he doesn't have to do any digging to get roots.
DutchDat komt goed uit: de gepleisterde graven zijn vandaag niet hier!
That is quite convenient; the whited sepulchres are not there today!
DutchLaten we vooruit kijken in plaats van voortdurend het verleden op te graven.
Let us look forward rather than constantly harking back.
DutchIn aanvulling op dit graven, denk ik dat we een aantal antwoorden over de dinosaurussen hebben.
They did it within two or three degrees of the pole, to maintain similarity between continents.
DutchHemeltje, ze graven het altijd in blokken op ergens anders.
By goom, they're always digging it up in chunks somewhere else.
DutchDit mechanisch graven zou zeker 20 miljard kosten.
This mechanical excavation work would certainly cost 20 billion.
DutchIk zei: 'Ik wil er vijf jaar lang waterputten gaan graven.' 'Vijf jaar lang waterputten graven?
No job, no money, no security, no prospect."
DutchSoms hebben we de neiging ons eigen graf te graven.
We make a bit of a rod for our own backs at times.
DutchHet is daarom absoluut zinloos om onszelf in te graven achter nationale, Europese of anderssoortige arbitraire grenzen.
It therefore makes absolutely no sense whatsoever to hide behind national, European or other borders.
DutchZe graven om ons defensiesysteem te omzeilen.
The machines are tunneling to avoid our defense system.
DutchDan graven wij een groot gat om de regenwatertank in te plaatsen om een zelfvoorzienende bron van water te hebben voor de tuin.
We then dug a big hole to put in a rainwater catchment tank to take our yard water independent.
DutchNadat ik door TED was uitgenodigd, ben ik wat gaan graven, want dat doen wij nou eenmaal, om meer te weten over mijn gastheer.
After I was invited by TED, I did some digging, because that's what we do, to know about my host.
Dutch. ~~~ Ze graven in de koeienvlaaien naar maden, vliegenlarven.
And what they're doing is very interesting: they're digging through the cow patties for the maggots, the grubs, the larvae of flies.
DutchJouw taak bestaat erin om dit soort dingen daar op de voorgrond op te graven en ze te laten prijken op de geschiedenispagina's.
Your job is to excavate things like this in the foreground, and make them enter the pages of history.
DutchThailand staat op het punt te beslissen een kanaal dwars door het land te graven, net zoals het Suezkanaal of het Panamakanaal.
Thailand is about to decide on digging a canal right across the country, just like the Suez or Panama Canal.
DutchEr hangt een afschuwelijke stank in het gebied en men kan beginnen te graven waar de stank het sterkst is.
There is a disgusting smell when one walks around the area, and a start can therefore be made on digging where the smell is worst.
DutchOp woensdag 1 april 1998 werden 51 graven geschonden op het Grieks-orthodoxe kerkhof van de H.
On Wednesday, 1 April 1998, 51 graves in the Agios Eleftherios Greek Orthodox graveyard in Istanbul were desecrated.