"groot nieuws" English translation

NL

"groot nieuws" in English

volume_up
groot nieuws {het}

NL groot nieuws
volume_up
{het}

groot nieuws

Similar translations for "groot nieuws" in English

groot adjective
nieuws noun

Context sentences for "groot nieuws" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMevrouw de Voorzitter, mijnheer de eerste minister, de Raad van Feira heeft geen groot nieuws opgeleverd.
Madam President, Prime Minister, the Feira Council did not provide any new items of substance.
DutchMisschien is dit geen groot nieuws, maar het is wel een feit.
I am not sure this is news but it is nevertheless the case.
DutchWanneer het gebeurt, zal het niet zo'n groot nieuws zijn.
And when it does it's not going to be that big a deal.
DutchDat is geen groot nieuws voor de wijnboeren; die al zeer lang de invloed van water en bemesting bestuderen.
This is not big news to viticulturists; they have been, you know, concerned with water and fertilization.
DutchZoals mevrouw Oddy en de rapporteur al hebben gezegd, is het groot nieuws dat deze richtlijn over de justitiële samenwerking er komt.
As Ms Oddy and the rapporteur said, this directive on legal cooperation is great news for us.
DutchPartner, we hebben groot nieuws.
Dutchu2212 Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, commissaris Schreyer, dat de armoede in de wereld groot is, is geen nieuws.
Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner Schreyer, we do not have to be told that there is a very great deal of poverty in the world.
DutchMijnheer de Voorzitter, het nieuws uit Groot-Brittannië dat de toekomst van de Thorp, de nucleaire opwerkingscentrale, er somber uitziet, klinkt de Ieren als muziek in de oren.
Mr President, the news from Britain that the future of the Thorp nuclear reprocessing facility is bleak is very welcome from the Irish perspective.
Dutch. ~~~ Ze aten op hetzelfde moment insecten, en dat was toen nog groot, groot nieuws.
A couple of years ago, we had 1,750 people all together in a square in Wageningen town, and they ate insects at the same moment, and this was still big, big news.
DutchIk weet dat dit een grote politieke prestatie is, groot politiek nieuws, maar de afzonderlijke vakcommissies zullen zeker ook belangrijke dingen over het proces te zeggen hebben.
I know that is a great political achievement, a great political report, but the individual specialist committees must surely have something important to say about the process.