"grootschalig" English translation

NL

"grootschalig" in English

NL grootschalig
volume_up
{adjective}

grootschalig
Om dit doel te bereiken is - zoals geldt voor elk grootschalig project - geld nodig.
To reach this goal, however – as with any other large-scale enterprise – money is needed.
Het grootschalig gebruik van waterstof moet de volgende stap zijn in de technologische ontwikkeling.
The next step must be technology for the large-scale use of hydrogen.
Daarom hebben wij snel gehandeld en een grootschalig noodhulpprogramma voor Servië samengesteld.
That is why we have moved fast to put together a large-scale emergency assistance programme for Serbia.

Context sentences for "grootschalig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe hebben geld nodig voor grootschalig onderzoek naar de positie van gehandicapten.
We have to have funding for major research into the status of disabled people.
DutchIk denk daarom dat wij hier met een grootschalig probleem te maken hebben, mijnheer de commissaris.
Therefore, Commissioner, I believe that we are facing a very extensive problem.
DutchHet transformeert het gezicht van honger in Brazilië, het is grootschalig, en het creëert kansen.
It is transforming the face of hunger in Brazil, and it's at scale, and it's creating opportunities.
DutchDie worden dagelijks geconfronteerd met onduidelijke regelingen en grootschalig misbruik.
They are the ones who have to cope on a daily basis with unclear regulations and a considerable caseload of abuses.
DutchEr is geen enkel geval van grootschalig gebruik van zulke systemen tegen administratieve structuren bekend.
There is no evidence of such systems being used comprehensively against administrative structures.
DutchEr moet iets gebeuren en het moet grootschalig zijn.
Something must be done on an ambitious scale.
DutchIn deze studies wordt melding gemaakt van grootschalig verdwijnen van soorten, zowel planten als dieren, ten gevolge van klimaatverandering.
They document a massive loss of species, both plant and animal, as a result of climate change.
DutchJean-Marie Le Pen wil zich andermaal voordoen als slachtoffer, als zondebok van een grootschalig Europees politiek complot.
Once again Jean-Marie Le Pen is trying to pass himself off as a victim, the scapegoat of a vast European political plot.
DutchIk heb voorgesteld om hightech sportschoenen buiten de regeling te houden omdat die niet grootschalig in Europa meer worden geproduceerd.
I have proposed to exclude high-tech sports shoes which are no longer produced in significant numbers in Europe.
DutchMaar we moeten grootschalig denken.
DutchEn alleen grootschalig EU-optreden kan de problemen oplossen van slecht functionerende grensoverschrijdende postdiensten of te dure vliegtuigtickets.
And only EU-wide action can solve the problems of poor cross-border postal services or over-priced airline tickets.
DutchIk heb gelezen dat u van plan bent om voorbereidingen voor een grootschalig ministersoverleg te treffen om zo een grote doorbraak te bewerkstelligen.
I have read that you want to organise a major round of talks with ministers, which will then achieve a breakthrough.
DutchGrootschalig geweld, martelingen, structurele schendingen, zoals misbruik van vrouwen, en het kastenstelsel zijn nog steeds de werkelijkheid van alledag.
Extensive violence, torture, structural violations, such as abuse of women, the caste system, are still a daily occurrence.
DutchIk benadruk overigens dat dit meer grootschalig gebruik van gevaarlijk afval er niet toe mag leiden dat wij de productie van dergelijk afval maar voor lief nemen.
In addition, the generalised use of this hazardous waste must not lead to the production of this waste becoming acceptable.
DutchOp dit moment krijgen we steeds meer te maken met zogenaamde data-streaming: het grootschalig hacken van computers en stelen van de gegevens van iemands kredietkaart.
We now have a growing phenomenon of so-called data streaming - hacking into computer systems and stealing credit card details in bulk.
DutchOok moeten we Oezbekistan helpen bij het terugdringen van het grootschalig gebruik van landbouwchemicaliën, bij het omleggen van rivieren en bij het verbeteren van de riolering.
We also need to help the country change from its heavy use of agrochemicals, its diversion of rivers and its poor drainage system.
DutchDe concurrentiepositie van biotransportbrandstoffen moet naar mijn idee grootschalig en intensief bevorderd worden omdat hieraan veel positieve aspecten zijn verbonden.
As I see it, the many benefits associated with their use mean that biofuels have to be promoted much more extensively as a competitive product.
DutchHet gaat hier om een zeer grootschalig project, dat gebruik maakt van de meest geavanceerde technologie, en waarvoor enorme openbare en particuliere fondsen moeten worden ingezet.
This is a project of global scale, that uses cutting-edge technology and involves vast amounts of public and private financial resources.
DutchFrankrijk versterkt zijn voorzorgsmaatregelen voor wat betreft het materiaal met specifieke risico's en zet een grootschalig protocol op om de BSE-tests op runderen te evalueren.
France is stepping up its precautionary measures for specified at-risk materials and is implementing an extensive protocol to evaluate ESB tests on bovine animals.
DutchTijdens de volgende bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad moeten de lidstaten een grootschalig initiatief nemen om de sterkte van het recht in stelling te brengen tegen het recht van de sterkste.
At the next meeting of the UN Security Council, Member States must take a wide-ranging initiative in order to impose the force of law as against the law of force.