"hele" English translation

NL

"hele" in English

EN
NL

hele {adjective}

volume_up
hele (also: heel, al, allemaal, alles)
De hele argumentatie is opgebouwd rondom één idee: de kosteneffectiviteitsverhouding.
All the arguments are built around one idea, the idea of cost-effectiveness.
Kijk eens naar de globale pesticide-industrie in alle gewassen over de hele wereld.
And look at the overall pesticide industry in all the crops throughout the world.
We blijven dan doorgaan met deze jongens de hele tijd in die soep te gooien.
And indeed, we're going to be dropping these guys into that soup all the time.

Context sentences for "hele" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBSE werd zo aanleiding om het hele Europese voedselbeleid ingrijpend te herzien.
In this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.
DutchHet toont aan dat de hele structuur van opleiding… onder onze voeten verschuift.
And it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
DutchIn een bende zitten is een hele gevaarlijke baan, je houdt niet van verrassingen.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
DutchHet weerschalde over de hele wereld, en de echo zal nog lang hoorbaar blijven.
It reverberated around the world, and will continue to reverberate through time.
DutchIn het ziekenhuis en in de hele regio vind je geen enkele biomedische ingenieur.
In the hospital and in the entire region there's not a single biomedical engineer.
DutchIk voelde dat dit het soort project was dat ik mijn hele leven kon blijven doen.
I felt, oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing.
DutchHij gaf hem een algehele ontheffing, die het hele systeem waardeloos zou maken.
He gave him a blanket exemption, which would make nonsense of the whole system.
DutchEen gegarandeerde maximumhoeveelheid voor de hele Unie zou geen oplossing bieden.
A maximum guaranteed quantity for the whole Community would not be a solution.
DutchDe landbouw in de hele EU dient te worden bepaald door natuurlijke omstandigheden.
It is the dictates of nature that should control agriculture throughout the EU.
DutchKanker is een ziekte die elk jaar miljoenen mensen over de hele wereld treft.
Cancer is a disease that affects millions of people around the world every year.
DutchIk kijk naar de hele wereld en zie het onevenredig grote deel van hiv in Afrika.
So again, I look at the globe here and the disproportionate share of HIV in Africa.
DutchTurkije was gedurende de hele koude oorlog een trouwe bondgenoot van het Westen.
Throughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
DutchDat was, denk ik, de steen des aanstoots van het hele rapport van de vorige keer.
I think that was the stumbling block of the whole report the first time round.
DutchEen hele reeks regels en codes zullen straks ook in andere landen gaan gelden.
A number of regulations and codes are to be extended to apply to other countries.
DutchDat is een van de belangrijkste dingen bij het hele fenomeen van mondialisering.
This is one of the most important things in the globalisation phenomenon as a whole.
DutchDe ontwikkeling van hele regio's en met name het platteland hangt daarmee samen.
The development of entire regions, and rural regions in particular, depends on this.
DutchAls deze situatie niet verandert, komt de hele hereniging op losse schroeven.
If this situation does not change, the whole reunification will be up in the air.
DutchMaar helaas heeft het een hele poos geduurd voordat er iets aan die zaak gebeurde.
But unfortunately it took quite considerable time for anything to be done on that.
DutchWe hebben het hele land afgereisd: een week in Mauritanië is immers een lange tijd.
We travelled up and down the country - a week is a long time to be in Mauritania.
DutchWij vroegen om het hele Oostenrijkse gebied te handhaven en dat is overgenomen.
We asked for protection for the entire Austrian region, and that has been accepted.