"hoofdelijk" English translation

NL

"hoofdelijk" in English

NL hoofdelijk
volume_up
{adjective}

Ik zou dan ook om een hoofdelijke stemming willen vragen.
I hereby request an individual vote.
Kunnen we iemand hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een paddestoel die in het bos is geplukt of een vis die in een rivier is gevangen?
How can we hold individuals personally liable for a mushroom picked in a forest or for a fish caught from a river?
Waarom staat deze hoofdelijke stemming, die het stemgedrag van iedereen per definitie openbaar maakt, niet in het verslag van de heer Wibe?
Why does this roll-call vote which, by definition, shows how each individual has voted, not feature in Mr Wibe's report?
hoofdelijk

Context sentences for "hoofdelijk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVolgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
DutchIn mijn notities staat dat er over amendement 13 hoofdelijk is gestemd.
My records clearly shown that there was a roll-call vote on Amendment No 13.
DutchVoor de rest is er elektronisch gestemd over beide amendementen in kwestie en niet hoofdelijk.
Moreover, the two amendments involved were checked electronically and not by roll call.
DutchU weet dat alleen hoofdelijk of elektronisch wordt gestemd als de collega's daarom vragen.
You know that voting by roll call or electronic checking only takes place if Members of the House request it.
DutchBij wijze van uitzondering heb ik vandaag echter zelf om deze hoofdelijk stemming gevraagd en heb ik ook gestemd.
Today, somewhat exceptionally, I myself requested this roll-call vote and participated in the vote.
DutchVoorzitter, ik ben het met de heer Falconer eens dat de regeling van het hoofdelijk stemmen in strijd is met de grondwet.
Mr President, I agree with Mr Falconer that voting by roll-call conflicts with the constitution.
DutchOm te beginnen kunnen wij morgen hoofdelijk stemmen, zodat wij kunnen zien wie de resolutie steunt en wie niet.
The first thing we can do is to vote by roll-call tomorrow, so that we can see who is supporting the resolution and who is not.
DutchHeeft het wel zin het Parlement nog eens tien keer hoofdelijk te laten stemmen, alhoewel wij telkens dezelfde uitslag hebben?
Does it make sense for Parliament to have 10 more roll-call votes in order to confirm and reconfirm the same results?
DutchDat is iets waar u zelf voor moet zorgen, ik kan geen twee keer laten stemmen over een tekst die is vervangen, hoofdelijk of niet hoofdelijk.
It is up to you to do that, I cannot repeat a vote on a text which has been replaced, whether by roll call or not.
DutchDoor de Duitse tolken is nu al verschillende keren gezegd dat u bij een twijfelachtige uitslag hoofdelijk zou laten stemmen.
It has now been said at several points in the German interpretation in relation to confirming the vote that you will be holding a roll call vote.
DutchMevrouw de Voorzitter, mijn fractie heeft gisteren een verzoek ingediend om over alle procedurekwesties met betrekking tot dit verslag hoofdelijk te stemmen.
Madam President, yesterday my Group presented a request that all procedural questions related to this report should be subject to roll-call voting.
DutchWij hebben overeenkomstig artikel 96 van het Reglement verzocht dat er vandaag overeenkomstig artikel 119 hoofdelijk wordt gestemd over dit voorstel.
We have requested, pursuant to Rule 96 of the Rules of Procedure, that the vote on this motion today should be taken by roll call, in accordance with Rule 119.
DutchWat hadden de staatshoofden en regeringsleiders in hun hoofd toen zij destijds in de Verdragen schreven dat over een motie van afkeuring hoofdelijk moest worden gestemd?
What were the Heads of State and Government thinking when they wrote into the Treaties that the vote on a motion of censure shall be by roll call?
DutchDaarom wil ik u nogmaals vragen om over ons voorstel hoofdelijk te laten stemmen, zodat er nog deze week over dit zo belangrijke agendapunt kan worden gedebatteerd.
So I would ask you once again to arrange for a roll-call vote on our request, so that this extremely important matter can be debated during the present week.
DutchIk begrijp dat er sprake is van een verbetering en dat doet me deugd, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, dus blijven we erbij dat er over die paragraaf hoofdelijk moet worden gestemd.
I am happy to accept that there is an improvement but it does not remove the problem so, no, we have to insist on the roll-call vote against that section please.