"huishouden" English translation

NL

"huishouden" in English

NL huishouden
volume_up
{het}

huishouden
Wij moeten in iedere huiskamer die boodschap brengen die voor dat huishouden relevant is.
Every household must receive the message that is relevant to that particular household.
Het gemiddelde Amerikaanse huishouden geeft 1000 dollar per jaar uit aan loterijen.
The average American household spends 1,000 dollars a year on lotteries.
Ik denk dat het begint in het huishouden, onder hetzelfde dak.
I think it starts household by household, under the same roof.

Context sentences for "huishouden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMet andere woorden, mannen, een beetje meer inspanning in het huishouden.
In other words, men, you might want to pick it up a notch in the domestic department.
DutchDaardoor speelt een meisje thuis klarinet terwijl haar moeder het huishouden doet.
It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.
DutchOok in ons werk en ons huishouden hebben we volop met water te maken.
Similarly, we very often deal with water in our jobs and households.
DutchVoor de landbouwstatistieken wordt eerst ongeveer 50 procent afgetrokken voor het huishouden.
Agricultural statistics first deduct around 50 % under the heading of provision for the family.
DutchDat de terroristen er flink huishouden kan iedereen afleiden uit de persberichten.
That terrorist activity exists on a wide-scale can be inferred by anyone with access to information services.
DutchIk groeide op in een traditioneel Afrikaans-Amerikaans huishouden gedomineerd door een matriarch.
I actually learned about this from my grandmother.
Dutch~~~ Dit mag dan het huishouden makkelijker hebben gemaakt, het heeft ook de variatie verminderd.
(Laughter) But this may have cut down on housework, but it cut down on the variety of food we ate as well.
DutchUit een rapport van Anti-Slavery International blijkt dat 95 % van de in het huishouden werkzame kinderen meisjes waren.
A report by Anti-Slavery International found that 95 % of the child domestics were girls.
DutchWij waren zorgvuldige beheerders van het Europese huishouden.
We have been careful stewards of Europe's coffers.
DutchWe moeten onze kinderen de kans geven om te leren koken en het huishouden te doen, dan kunnen ze later zelf beslissen wat ze daarmee beginnen!
Let us give our children the chance to learn cooking and housekeeping, then they can decide for themselves.
DutchMijn echtgenoot doet veel in het huishouden, en is meer dan bereid nooit meer naar een romantische komedie te kijken zolang hij leeft.
And also, my husband does a lot around the house, and would happily never see another romantic comedy as long as he lives.
DutchMaar in tegenstelling hiermee, in de ontwikkelingslanden, ver weg, was het streven van het gemiddelde huishouden dat er die dag voedsel was.
But in contrast to this, in the developing world, far away, the aspiration of the average family there was to have food for the day.
DutchAls man en vrouw beiden een baan hebben en iemand voor het huishouden aannemen, dan is dat een arbeidsplaats en niet iets dat valt onder privé-genoegen.
If a husband and wife go out to work and someone is engaged to do the housekeeping, that is a job, not a private pleasure.
DutchEr zijn inderdaad mensen die deeltijdwerk voor de vrouw heel geschikt vinden omdat zij op die manier het huishouden kan combineren met werk buitenshuis.
It is true that some are in favour of part-time work for women as it enables them to reconcile professional and family life.
DutchHet gaat om de vraag of de rekeningen en het beheer zo zijn verzorgd als een zorgvuldig mens zijn eigen huishouden zou verzorgen.
The question arises as to whether the accounts and administration have been attended to in the same way a careful man would attend to his own finances.
DutchIk denk bijvoorbeeld aan de specifieke situatie van vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld of van fysiek geweld binnen het huishouden.
I am thinking, for example, of the specific situation of women and children who fall victim to sexual violence or physical violence in the home.
DutchAls er één sector is waar sociale en fiscale dumping verwoestend huishouden en waar ingrijpen door de wetgever hoognodig is, is het wel die van het wegvervoer.
If there is one area in which social and fiscal dumping wreaks havoc and in which it is imperative that the legislator steps in, it is road transport.
DutchWat je ziet, is het fenomeen dat we feitelijk bezig zijn om toekomstig onderwijs, of kinderen in ons huishouden in de waagschaal te stellen.
And what you end up seeing is the whole phenomenon of the fact that we are actually stepping forth and basically leveraging future education, future children in our households.
DutchEen onafhankelijk tribunaal voor oorlogsmisdaden is er voor de mensen die getroffen worden door het ergste kwaad van de oorlog, dat ongehinderd kan huishouden als alle remmen worden losgelaten.
An independent war crimes court is for those people who are struck by warʼ s worst evil, the evil that can run riot when all constraints are set aside.
DutchDe eenheidsmunt zal grote gevolgen hebben voor het leven van de burgers, maar werkgelegenheid is zelfs van nog groter onmiddellijk belang voor ieder huishouden in de Europese Unie.
Whilst the single currency will have a great impact on the lives of our citizens, employment is even more immediately crucial for every family in the European Union.