"iemand die" English translation

NL

"iemand die" in English

See the example sentences for the use of "iemand die" in context.

Similar translations for "iemand die" in English

iemand noun
iemand adjective
English
iemand preposition
English
iemand pronoun
die pronoun

Context sentences for "iemand die" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZelfs de armste mannen hebben iemand die ze kunnen misbruiken -- een vrouw of kind.
Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
DutchEr is iemand in Newcastle die ontdekte dat sprinkhanen een vrij groot neuron hebben.
There's a person at Newcastle who has figured out that it's a very large neuron.
DutchHet lijkt erop dat een terrorist wordt gedefinieerd als: iemand die zichzelf doodt.
It seems, in fact, that a terrorist is being defined as someone who kills himself.
DutchEr werd iemand naar buiten gestuurd die ons vertelde dat we allemaal ontslagen waren.
We were told by someone who was sent out that we had all been made redundant.
DutchWeet je iemand die in mijn huis kan komen werken, zodat zij voor mijn moeder kan zorgen?
Can you get somebody in my house to work, so that she can look after my mother?"
DutchHun eigen foto's worden voorzien van meta-data die iemand anders invoerde.
Their own photos are getting tagged with meta-data that somebody else entered.
DutchOf nog beter, we maken gewoon een film, een film van iemand die een tank vult.
And then even better is we take a video, a video of someone filling it up.
DutchGelukkig is er iemand die de vergadering heeft bijgewoond om de situatie uit te leggen.
It is useful to have someone who attended the meeting to explain the situation.
DutchIemand die mij geen goed hart toedraagt, heeft dit amendement 48 volledig vervalst!
Someone who is very ill-disposed towards me has completely distorted Amendment No 48.
DutchWij, liberalen, waarderen het dat er in ieder geval iemand is die durft en kan optreden.
We Liberals are glad that there is at least one party which dares to and can act.
DutchOf misschien ben je zo iemand die altijd heeft gesmacht naar meer creativiteit.
Or perhaps you're one of those who's always yearned for more creativity.
DutchAls je iemand die met luide stem tegen je praat niet kan horen, dan is het te luid.
If you can't hear somebody talking to you in a loud voice, it's too loud.
DutchDit is een website van iemand die nieuwe onderdelen voor de Stanley auto verkoopt.
And this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
DutchDat kan zelfs niet iemand die gewoon is met fundamentalisten om te gaan.
Not even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
DutchAls iemand die steekproeven neemt en open staat voor gedetailleerde kritiek.
We want you to do spot checks and to be responsive to detailed criticisms.
DutchIs er iemand die zich tegen dit verzoek van de PPE-Fractie wil uitspreken?
Is there a speaker against this request by the Group of the European People's Party?
DutchWat doen we met iemand die vanuit een werkloosheidssituatie een opleiding volgt?
What do we do about someone who is unemployed but undergoing training?
DutchIk wil een zaak aan de orde stellen van iemand die de werknemers bestolen heeft.
I am here to address a question of someone who stole from the workers.
DutchNu we het toch over risico hebben, ga ik iemand doen die niemand aardig vindt.
So, talk about risk taking. I'm going to do somebody that nobody likes.
DutchEn nog wat anders, ik heb nog nooit iemand ontmoet die pinguïns niet leuk vindt.
The other thing is, I've never met anybody that really doesn't say that they like penguins.

Other dictionary words

Dutch
  • iemand die

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.