"iemands" English translation

NL

"iemands" in English

EN
EN
EN

NL iemands
volume_up
{adjective}

iemands
volume_up
one's {adj.}
Maar als iemands werk niet in de smaak valt...... moet hij dat feit aanvaarden.
Still, if the public doesn't like one's work...... one has to accept the fact gracefully.
Dus, terwijl deze plek iemands werk verbeeldt, verbeeldt deze zeker een passie.
So, while this space represents someone's profession, this one certainly represents a passion.
Wat iemands relatie tot zijn werk erg veranderde.
And the whole idea of one's relationship to their work changed a lot.

Context sentences for "iemands" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEchter, het belangrijkste -- belangrijker dan training of geluk-- is iemands hart.
However, what matters most -- more than training or luck -- is the heart.
DutchIk ben opgevoed in een Iberische beschaving waarin iemands eer nog gerespecteerd wordt.
I was brought up in an Iberian civilization where honour is still respected.
DutchZe zeggen dat het nieuwe waarde en helderheid en betekenis kan geven aan iemands leven.
And they say it can give new significance and clarity and meaning to a person's life.
DutchWe kunnen zien wie borstkanker krijgt, op basis van iemands genen.
We can tell who's going to get breast cancer from the various genes.
DutchDe plaats waar men geboren wordt is bepalend voor iemands verdere levensloop.
We are conditioned by the circumstances of our birth.
DutchEr is niets vervelender dan te moeten zien hoe iemands buur of concurrent de regels probeert te omzeilen.
There is nothing more annoying than to see a neighbour or competitor cheat.
DutchOmdat ze ontdekt hadden dat het voorkomen van verlies een veel grotere invloed heeft op iemands gedrag.
Because they found that loss aversion is a more powerful influence on people's behavior.
DutchDat is een gebeurtenis die iemands hart en ziel beroert.
That is something that profoundly affects people ’ s hearts and spirits.
DutchNu zou je net als zij kunnen denken dat een polsverstuiking een triviale gebeurtenis is in iemands leven.
Now you would probably imagine, as she did, that a wrist sprain is a trivial event in a person's life.
DutchDe grootte van de stip is in verhouding tot iemands lichaamsgewicht. ~~~ Dikkere stippen staan dus voor dikkere mensen.
We make the dot size proportional to people's body size; so bigger dots are bigger people.
DutchAls je iemands positiviteits-niveau in het heden verhoogt, ervaart hun brein wat we noemen een geluksvoorsprong.
But the real problem is our brains work in the opposite order.
DutchBijvoorbeeld prothesen perfect op maat voor iemands handicap.
So we can run this through to something like prosthetics, which is highly specialized to an individual's handicap.
Dutchstaat zo een talent op iemands...... gezicht geschreven?
Is talent like that...... written on the face?
DutchJe hoeft het niet eens te zijn met iemands geloof, iemands politieke opvattingen of iemands seksuele voorkeur.
You do not have to agree with other people's beliefs, their political opinions, and their sexual preferences.
DutchRecht op leven, recht op vrijheid en op veiligheid, en respect voor iemands waardigheid: dat geldt voor ieder mens.
The right to life, liberty and security, together with respect for human dignity, apply to all human beings.
DutchU zult het met mij eens zijn, mijnheer de voorzitter, dat u in die omstandigheden moeilijk iemands vertrouwen kunt vragen.
Given this situation, Mr President, you will surely admit that it is difficult to ask us to have confidence.
DutchHij schreef in zijn brief - - toen die eindelijk kwam - - dat " gastvrijheid een normaal onderdeel van iemands privé-leven " is.
He stated in his letter – when it finally arrived – that ‘ hospitality is a normal fact of private life’.
DutchEn we kunnen diezelfde puls gebruiken, nu gericht op de RTPJ, om ons af te vragen of we iemands morele oordeel kunnen veranderen.
And we can use that same pulse, now applied to the RTPJ, to ask if we can change people's moral judgments.
DutchMen kan bijvoorbeeld grote voorlichtingscampagnes op touw zetten en proberen aldus iemands gedragingen te beïnvloeden.
This could be achieved, for example, through wider information campaigns bringing pressure to bear on people's behaviour.
Dutchaan het eind van iemands Latijn zijn