"iets aan" English translation

NL

"iets aan" in English

See the example sentences for the use of "iets aan" in context.

Similar translations for "iets aan" in English

iets noun
iets conjunction
English
iets pronoun
English
aan adverb
aan preposition

Context sentences for "iets aan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls het Parlement iets aan die zaken zou willen doen, zou het nuttig werk leveren.
The European Parliament could demonstrate its worth by adopting these policies.
DutchHet is duidelijk dat wij iets moeten doen aan de uitstoot van dit soort apparaten.
Obviously, we must do something about the emissions from machines of this type.
DutchMaar langzaam begon het me te dagen, dat er iets nogal speciaals aan de hand was.
But slowly it began to dawn on me that something rather special was happening.
DutchWij moeten laten zien dat de politiek in deze Unie iets aan hun problemen kan doen.
We have to demonstrate that the politics of this Union can solve their problems.
DutchZo niet, dan is dit wellicht iets waar ik samen met anderen iets aan kan doen.
If not, maybe this is something that I, along with others, can do something about.
DutchMaar helaas heeft het een hele poos geduurd voordat er iets aan die zaak gebeurde.
But unfortunately it took quite considerable time for anything to be done on that.
DutchDat is niet de beste manier om iets te doen aan deze twee zeer ernstige problemen.
This is not the best way in which to study and address these two serious problems.
DutchEuropa doet iets aan de veiligheid op zee en voor het voorkomen van milieuvervuiling.
Europe is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
DutchIk zou echter nog iets willen toevoegen aan mijn commentaar op amendement 3.
With regard to Amendment No 3, however, I would like to make an additional point.
DutchWanneer er na tien jaar iets aan moet worden veranderd, lijkt me dat niet onredelijk.
But it would not be unreasonable if some change were necessary after ten years.
DutchWe zijn niet van mening dat de amendementen 2 en 14 iets aan de richtlijn toevoegen.
We do not consider that Amendments Nos 2 and 14 add anything to the directive.
DutchOok communicatie is belangrijk, dat is iets wat ik aan mijn verslag heb toegevoegd.
Communication is also important; that is something I have added to my report.
DutchDat betekent automatisch dat je er iets aan doet, dat je het in handen houdt.
That automatically implies doing something about it, keeping the situation in hand.
DutchWe moeten iets doen aan de zorgen over de toepassing van het oorsprongslandbeginsel.
We should address concerns about the operation of the country of origin principle.
DutchHet zou zwak geweest zijn als ik voorbij zou zijn gegaan aan iets dat vermeld is.
It would have been remiss of me to ignore a particular case which had been mentioned.
DutchCommissie, doe iets, doe voorstellen aan de Raad en laat de Raad maatregelen treffen.
Commissioner, do something, put proposals to the Council and make it take action.
DutchIk moet jullie helaas iets heel droevigs tonen aan het eind van deze lezing.
I have to show you something unfortunately very sad at the conclusion of this talk.
DutchIedereen heeft het maar over het weer, terwijl niemand er in feite iets aan doet.
Everybody is talking about the weather, nobody is doing anything about it.
DutchNiemand zal iets afdoen aan de verdiensten van de twee rapporteurs over Amsterdam.
No-one is going to devalue the efforts of the two rapporteurs on Amsterdam.
DutchMaar er heeft zeker iets aan haar liggen knagen...... nadat ze hier gedumpt is.
But something was definitely chewing on her... after she was dumped here.

Other dictionary words

Dutch
  • iets aan

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.