"iets aan de hand" English translation

NL

"iets aan de hand" in English

See the example sentences for the use of "iets aan de hand" in context.

Similar translations for "iets aan de hand" in English

iets noun
iets conjunction
English
iets pronoun
English
aan adverb
aan preposition
de article
English
hand noun
hand- adjective
handen noun
English

Context sentences for "iets aan de hand" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr lijkt iets aan de hand te zijn daarbinnen, maar ze blokkeren nog steeds het pakket.
Something seems to be going on in there... but they're still blocking the package.
DutchEr moeten ook gezamenlijke reisadviezen komen want er is wel degelijk iets aan de hand.
We must also have joint travel advice because there certainly is something the matter.
DutchMaar wel erkennen dat er iets aan de hand is en de feiten op tafel willen hebben.
What we should do is recognise that something is wrong and ask for all the facts to be made known.
DutchTen eerste: er moet iets aan de hand zijn als P.Diddy belooft het minder breed te laten hangen.
First things is we see something must be happening when P. Diddy vows to tone down his bling.
DutchWe hebben daar dezelfde problemen, zoals pijn aan de ogen, en er is dus duidelijk iets aan de hand.
We have the same difficulties there... sore eyes... there is a problem.
DutchAls de gezondheid van onze bossen er 30 % op achteruit is gegaan dan betekent dat dat er iets aan de hand is.
If our forests have decreased by 30 %, it is because something is happening.
DutchDie wapensinspecties moeten effectief zijn en vervolgens kan er, als er iets aan de hand blijkt te zijn, worden opgetreden.
The weapons inspections must be effective and, if anything is going on, action can be taken.
DutchMaar ik denk toch dat er nog iets aan de hand is.
But I think there is something else going on here.
DutchIk erken dat er iets aan de hand is met amendement 7, waarin wordt voorgesteld ook onderzoek in deze richtlijn op te nemen.
I acknowledge that there is an issue over the Amendment 7, which included research in the scope of the directive.
DutchEr is iets aan de hand met een man maar je weet niet precies wat (Oliver Sachs wordt ver in de toekomst geboren).
And you have some guy that you're not quite sure what's wrong with him -- Oliver Sacks is going to be born way in the future.
DutchIk zou willen zeggen: er is iets aan de hand geweest, dat wordt uitgezocht, maar alstublieft laten wij de zaak in verhouding blijven zien.
My view is: something happened, which is now being investigated, but I would urge you to keep a sense of perspective.
DutchEr is iets aan de hand in Pakistan."
DutchEr is iets aan de hand.
DutchEr is iets aan de hand.
DutchNu ligt er in de geheime kamer van het Parlement een vertrouwelijk document, een lijvig document dat aanwijzingen geeft dat er misschien wel iets aan de hand is.
Instead, there is now in Parliament ’ s secret chamber a chunky, confidential document that suggests that something may be amiss.
DutchZoals de heer Linkohr reeds heeft opgemerkt, is het probleem met Latijns Amerika dat wij ons alleen met deze landen bezighouden als daar iets aan de hand is.
But as Mr Linkohr was saying, the problem with Latin America is that we only concern ourselves with these countries when there are problems.
DutchHet duurt vaak het tot aan de puberteit -- het meisje groeit en ontwikkelt borsten, maar krijgt geen menstruatie -- dat iemand ontdekt dat er iets aan de hand is.
And it's often not until she hits puberty and she's growing and developing breasts, but she's not getting her period, that somebody figures out something's up here.
DutchAls je het daar checkt en ze zeggen dat er iets aan de hand is, dan willen wij dat graag verbeteren, samen met de heer De Roo, samen met de andere leden van de commissie.
If these problems are looked at and it is established that something is wrong, then we would be happy to put them right, together with Mr De Roo and other members of the committee.

Other dictionary words

Dutch
  • iets aan de hand

Translations into more languages in the bab.la Thai-English dictionary.