"Ik leg de nadruk op" English translation

NL

"Ik leg de nadruk op" in English

See the example sentences for the use of "Ik leg de nadruk op" in context.

Similar translations for "Ik leg de nadruk op" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
leggen verb
de article
English
nadruk noun
op adjective
op adverb
op preposition
op conjunction
English

Context sentences for "Ik leg de nadruk op" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk leg de nadruk op het feit dat het gaat om een mededeling, en niet om een wetgevingsvoorstel.
I emphasise that this was a communication and not a legislative proposal.
DutchEr kan een aantal - ik leg de nadruk op " aantal " - bemoedigende signalen van grotere eenheid tussen de oppositiepartijen worden bespeurd.
There are some - I emphasise'some ' - encouraging signs of greater unity among opposition parties.
DutchIk leg de nadruk op " juridische redenen ", want ik weet heel goed dat er heel begrijpelijke praktische redenen zijn.
I use the term " legal reason ' because I know perfectly well that there are practical reasons - which are understandable.
DutchIk leg de nadruk op de datum van september 1997, die het Europees Parlement zelf heeft aangegeven om ons te verzoeken snel te handelen.
I emphasise the date of September 1997, which was actually set by the European Parliament to encourage us to act more swiftly.
DutchIk leg de nadruk op deze totaalvisie, omdat de bescherming van visbestanden natuurlijk een belangrijke rol hoort te spelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid.
I would stress that the whole of the CFP must be revised, particularly the part on the protection of fish stocks.
DutchWat ik niet begrijp, is dat de prijs hiervoor de afschaffing van onafhankelijke controles vooraf is - ik leg de nadruk op onafhankelijke.
What I do not understand is why this has to come at a price, as it were, that is, of having to dispense with independent - and I stress, independent - prior approval.
DutchIk leg de nadruk op deze kans, want voorshands lijkt de uitbreiding te vaak te worden opgevat en gepresenteerd als een soort onvermijdelijke dreiging vol gevaren.
I stress this opportunity for, as time goes on, enlargement is too often being perceived and presented as a sort of inevitable threat, fraught with danger.
DutchIk leg de nadruk op Europees omdat, hoewel dit probleem vooral het Verenigd Koninkrijk heeft getroffen, er duidelijk ook problemen zijn geweest in andere Europese landen.
I stress European because, although the bulk of this problem has hit the United Kingdom, there is no doubt that there have been problems in other European countries.
DutchWat op dit moment in overweging wordt genomen - en ik leg de nadruk op " overweging " - is de afschaffing van de zogenaamde non-discriminatieregel die bij sommige betalingssystemen wordt toegepast.
What is currently under consideration - and I underline, consideration - is the abolition of the so-called non-discrimination rule, which is embodied in some payment systems.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik leg de nadruk op

Even more translations in the Spanish-English dictionary by bab.la.