"Ik leid" English translation

NL

"Ik leid" in English

See the example sentences for the use of "Ik leid" in context.

Similar translations for "Ik leid" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
leiden verb

Context sentences for "Ik leid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk leid hier de vergadering volgens de agenda zoals die is voorgelegd.
I am presiding over the meeting according to the agenda as it is before us.
DutchDat is de beweging die ik vandaag leid, dat is de beweging en de ambitie van mijn leven.
That's the movement at the moment I'm driving, and that's the movement and ambition of my life.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik leid het jaarverslag in over het werk van de Commissie verzoekschriften.
Mr President, I present the annual report on the work of the Committee on Petitions.
DutchEn ik leid jullie naar de zege...... tot aan de dood, met een strijdlied in mijn hart.
Be with me and I will lead you to victory... into thejaws of death with a battle song in my heart.
DutchUit al deze besprekingen leid ik een aantal eerste vaststellingen af.
I have a few initial comments to make on these discussions.
DutchIk leid mijn leger en zal 'n uitgebreid rijk veroveren.
I will lead my army to conquer vast lands and establish a great empire
DutchMevrouw de Voorzitter, ik leid deze ontwerpresolutie met genoegen in.
Madam President, I am pleased to introduce this motion.
DutchIk leid jullie en de andere Galliërs naar Brittannië.
I will lead all the warriors of Gaul to invade the island of Britain.
DutchDaaruit leid ik af dat de begroting 1998 een goede begroting is.
From this I infer that the 1998 budget is a good budget.
DutchGeef me wat scherpschutters en ik leid ons naar de heli.
Then give me some shooters and I'll circle us to the bird.
DutchUit uw opmerking leid ik echter af dat dat niet het geval is.
But from what you have said, that is not the case.
DutchIk leid uit uw opmerkingen af dat u het daarmee eens bent.
I know from your remarks that you agree with that.
DutchMet deze kaars leid ik jou door de duisternis.
With this candle, I will light your way in darkness.
DutchNu leid ik in Ethiopië een spannend nieuw initiatief om Ethiopiës eerste grondstoffenbeurs te stichten: de ECEX.
I currently lead, in Ethiopia, an exciting new initiative to establish the first Ethiopia Commodity Exchange, or ECX.
DutchIk leid er echter uit af hoe noodzakelijk een afgeleide wetgeving met een Verdragsconforme basis echt wordt.
This shows me, though, how necessary it actually is to have secondary legislation on a basis that accords with the Treaties.
DutchUit paragraaf 10 leid ik af dat de afgevaardigden een overgang wensen die behoorlijk begeleid wordt.
I take it from paragraph 10 that the underlying preoccupation of honourable Members is that there should be a carefully managed transition.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik leid hieruit af dat de Raad niet aanwezig is en geen enkele van de vragen die wij hebben gesteld zal beantwoorden.
I gather that the Council is not present and that none of the questions put to it will be answered.
DutchIk leid een designstudio in New York.
DutchDus dacht ik: ik begin met jullie wat te vertellen over mezelf en waarom ik dit schizofrene leven leid. ~~~ Ik werd geboren in Zuid-Afrika.
So I thought I'd start off by just telling you a little bit about myself and why I lead this schizophrenic life.
DutchIk weet dat u vaak het woord voert voor gepensioneerden en ouderen en ik moet zeggen, ik leid een mooi leven.
I know that you often uphold the interests of pensioners and elderly people in your speeches and I really must tell you that I have a good life.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik leid

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.