"Ik maak mij zorgen" English translation

NL

"Ik maak mij zorgen" in English

See the example sentences for the use of "Ik maak mij zorgen" in context.

Similar translations for "Ik maak mij zorgen" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
maken verb
mij pronoun
English
zorgen noun
English
zorgen verb

Context sentences for "Ik maak mij zorgen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchU heeft daar niets over gezegd, en ik maak mij zorgen over die regio's.
You have not said anything about these regions and they are of concern to me.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik maak mij zorgen over een aantal aspecten in het verslag-Langen.
Mr President, I am concerned about a number of aspects in the Langen report.
DutchOok ik maak mij zorgen over de controle op invoer uit derde landen.
I, like others, have concerns about proper controls on third-country imports.
DutchIk maak mij zorgen om de gezinnen die proberen hiervan te leven.
My concern is with the families of those trying to make a living.
DutchIk maak mij zorgen over de beloofde middelen voor het onderzoek, waarover hier niets wordt gezegd.
My concern is for the promised money for the research budget of which there is no mention here.
DutchIk maak mij zorgen ten aanzien van de veiligheid, van voeding en alles wat daarmee verband houdt.
I am concerned about food safety and everything to do with it.
DutchIk maak mij zorgen over de gang van zaken in een aantal lidstaten.
I am concerned over the practice in some Member States.
DutchWelnu, ik maak mij zorgen over het gebrek aan samenhang dat uit de stemming over de beide teksten zou kunnen blijken.
Yet, I am concerned about the lack of cohesion which might result from the vote on these two texts.
DutchIk maak mij zorgen over de mogelijke vaagheid en de verschillende interpretaties waartoe deze zin kan leiden.
I am worried about the possible vagueness and difference of interpretation that such phraseology can provoke.
DutchIk maak mij zorgen, maar hoop tevens dat ik mij vergis.
I am concerned, but I hope I am also mistaken.
DutchOok ik maak mij zorgen over het vrij verkeer van personen, maar dat is een probleem met een bredere reikwijdte dan alleen de toetreding van Turkije.
I share concerns about free movement of people, but this is a problem wider than Turkish accession.
DutchIk maak mij zorgen over de GMO voor de rundvleesproductie in het bijzonder en alle extensieve systemen van landbouwproductie in het algemeen.
I am particularly concerned about the COM in beef and veal and about extensive production systems in general.
DutchIk ben uiteraard bereid deze fout recht te zetten, maar ik maak mij zorgen omdat u een eigen interpretatie aan deze kwestie geeft.
But what concerns me now, as I would of course be prepared to correct the error, is your own interpretation of the issue, Mr President.
DutchIk maak mij zorgen om de ontwikkeling dat zich steeds meer kleine en middelgrote bedrijven terugtrekken uit de groene biotechnologie.
I am worried by the trend of more and more small and medium-sized enterprises pulling out of green biotechnology and gene technology.
DutchIk maak mij zorgen.
DutchIk maak mij zorgen over de potentiële schade aan het Ierse ecosysteem met mogelijk gevaarlijke gevolgen voor de Ierse landbouw en onze toeristenindustrie.
I am anxious about the potential damage to the Irish ecosystem with potentially dangerous effects on Irish agriculture and our tourism sector.
DutchIk maak mij zorgen over het feit dat er steeds maar zoveel nadruk wordt gelegd op de rol die de Europese Unie zou hebben om het probleem van de werkloosheid op te lossen.
I am concerned at the continued emphasis being placed on the role of the European Union in solving the problem of unemployment.
DutchVoor de toekomst is er een kader nodig waarbinnen we kunnen opereren, want ik maak mij zorgen over de financiële last van de voorgaande kaderprogramma's.
We need to have a framework for the future as to how we operate because I am concerned about the financial burden of the previous framework programmes.
DutchIk maak mij zorgen over de mogelijkheid van een algemene storing in een groot aantal machines en over de regels die dan twijfels doen ontstaan over de besluiten van dit Parlement.
I am concerned about the possibility of a general failure of numerous machines and rules which would then call the decisions of the House into question.
DutchIk maak mij zorgen over de subsidiariteit, niet alleen tussen de Unie en de lidstaten, maar ook tussen de lidstaten en hun regio's met intern zelfbestuur.
I wish to add a voice of concern on the topic of subsidiarity, not just between Union and Member States but between Member States and their own internally self-governing regions.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik maak mij zorgen

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.