"Ik mag" English translation

NL

"Ik mag" in English

See the example sentences for the use of "Ik mag" in context.

Similar translations for "Ik mag" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
mogen verb

Context sentences for "Ik mag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat heeft geleid tot het initiatiefverslag dat ik vandaag aan u mag presenteren.
This has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
DutchIk mag wel zeggen dat we deze kwestie grondig en zorgvuldig hebben onderzocht.
It is fair to say that we have investigated this case thoroughly and carefully.
DutchMijnheer de Voorzitter, mag ik de heer Fischler een aanvullende vraag stellen?
Mr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
DutchDames en heren, mag ik u verzoeken geen nieuwe of aanvullende vragen te stellen.
I would ask Members to limit themselves to new questions or supplementary questions.
DutchHoe mag ik u misbruiken?" ~~~ "Mijn printer print een leeg vel na elk document."
How may I abuse you?" "My printer prints a blank page after every document."
DutchMevrouw de Voorzitter, mag ik u vragen waarom de volgorde van stemming is veranderd?
Madam President, may I ask how it is that there is a change to the voting order?
DutchVoorzitter, mag ik beginnen met mevrouw Díez de Rivera Icaza te feliciteren.
Mr President, I should like to begin by congratulating Mrs Díez de Rivera Icaza.
DutchMisschien mag ik hier bij wijze van uitzondering een persoonlijk antwoord geven.
Perhaps in this instance I can make an exception and give a personal answer.
DutchIk mag wel zeggen dat dit een thema is waarmee we al tien jaar ervaring hebben.
It is fair to say that this is a subject about which we have a decade of experience.
DutchMag ik de Commissie ook vragen welke actie zij denkt te ondernemen tegen Duitsland?
Can I also ask the Commission what action they intend to take against Germany?
DutchMijnheer de Voorzitter, mag ik om te beginnen de rapporteur van ganser harte danken?
Mr President, may I begin by expressing my very sincere thanks to the rapporteur.
DutchMag ik de commissaris vragen hoeveel er inmiddels betaald is van de 1, 6 miljard ecu?
Could I ask the Commissioner how much of the ECU 1.6 million has now been paid?
DutchVoorzitter, mag ik de commissaris danken voor haar heel kordate antwoorden.
Mr President, I would like to thank the Commissioner for her very bold replies.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik dank u hartelijk dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn.
Mr President, I am most grateful to you for allowing me to come here today.
DutchMag ik u herinneren aan de mogelijkheid van het houden van openbare debatten in de Raad.
I would like to remind you of the possibility of holding public Council debates.
DutchIk mag het zelf niet meenemen, maar in het vliegtuig geven ze het gewoon.
They won't let me on a plane with that, but they'll give it to me on the plane.
DutchWant ik mag over één van mijn favoriete dieren vertellen: de zwanenhalsfuut.
Because I get to talk about one of my favorite critters, which is the Western Grebe.
DutchVoorzitter, ik ben het Parlement zeer erkentelijk dat ik hier mag verschijnen.
Mr President, I greatly appreciate the opportunity to be with you in Parliament today.
DutchMag ik nog eens horen van de voorzitter van de Raad wat hij daarvan vindt.
May I hear from the President-in-Office of the Council what he thinks of this.
DutchDank u dat ik nu mag spreken en ook voor het feit dat u mij erkent als Pauline Green.
Thank you for the invitation to speak and also for recognizing me as Pauline Green.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik mag

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.