"Ik meen dat" English translation

NL

"Ik meen dat" in English

See the example sentences for the use of "Ik meen dat" in context.

Similar translations for "Ik meen dat" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
menen verb
dat conjunction
English
dat pronoun

Context sentences for "Ik meen dat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk meen dat wij ons in de onmiddellijke toekomst op twee punten moeten concentreren.
In my opinion, we must in the near future concentrate vigorously on two points.
DutchIk meen dat Slowakije recht heeft op een afspraak, op een extra herkansing.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Dutch-- Mevrouw Lucas, ik meen dat u verwijst naar artikel 170 van het Reglement.
– Mrs Lucas, I believe that you are referring to Rule 170 of the Rules of Procedure.
DutchIk meen dat de door de heer Robles Piquer gewenst toelichting inderdaad nodig is.
I think the details requested by Mr Robles Piquer must, indeed, be given.
DutchIk meen dat een dergelijke handelwijze het Europees Parlement beslist niet siert.
In my opinion, such actions are hardly a fitting testimony for the European Parliament.
DutchIk meen dat dit verslag voor dit alles zorgt en zal het dan ook goedkeuren.
I believe all that is delivered in this report and I give it my full support.
DutchIk meen dat hij op weg naar Dunoon zelfs eens het roer heeft overgenomen.
Indeed, I believe he even took the wheel when going to Dunoon on one occasion.
DutchIk meen dat het de plicht van dit Parlement is deze dubbelzinnigheid te elimineren.
I believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
DutchIk meen dat, afgezien van mijn standpunt, dit de definitieve tekstuele referentie is.
I believe that, setting aside my opinions, this is the definitive textual reference.
DutchIk meen dat het compromis goed gevonden kan worden via de aanduiding op het etiket.
I think that it is possible to find a compromise by means of information on the label.
DutchIk meen dat de conclusies van die ministers een stap in de goede richting zijn.
I think that the conclusions of those ministers constitute a step in the right direction.
DutchIk meen dat daarmee aan de politieke bedoeling van die reserve is tegemoetgekomen.
I think this satisfies our political intentions linked to this reserve.
DutchMijnheer Elchlepp, ik meen dat dit uw maiden-speech in dit Parlement is.
Mr Elchlepp, I believe this is the first time you have spoken in this House.
DutchIk meen dat wij daaruit mogen opmaken dat Slovakije in vele opzichten op de goede weg is.
I think we may conclude from this that Slovakia is on the right path in many areas.
DutchIk meen dat wij hiermee een goede gemeenschappelijke regeling hebben gevonden.
If that can be achieved, then I believe we shall have established a good Community system.
DutchIk meen dat deze ontwerpresolutie wel degelijk met de situatie bij Michelin te maken heeft.
I think that it is quite right to link this resolution to Michelin's situation.
DutchIk heb de waarheid niet in pacht en ik meen dat ons nederigheid past.
I have no monopoly on truth and I believe that it behoves us to show humility.
DutchIk meen dat wij ook hier de bevolking moeten zeggen waarover het gaat.
I am of the opinion that it is necessary to tell the public what is happening here.
DutchIk meen dat daarover in het Parlement ook een zeer ruime consensus bestaat.
I believe that there is also very broad consensus on this in Parliament.
DutchIk meen dat wij ons eensgezind moeten tonen en ons daarvoor samen moeten inspannen.
I think that we should be in agreement on taking joint action on this.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik meen dat

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.