"Ik merk" English translation

NL

"Ik merk" in English

See the example sentences for the use of "Ik merk" in context.

Similar translations for "Ik merk" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
merk noun
merken verb

Context sentences for "Ik merk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk merk op dat een aantal grondrechten niet in de ontwerpgrondwet is opgenomen.
I note that some fundamental rights are not included in the draft constitution.
DutchDat merk ik tenminste aan onze burgers tijdens verkiezingsbijeenkomsten.
At least, that is what I find when meeting citizens at events in my constituency.
DutchIs hij ter beschikking, want ik merk dat heel veel collega's deze tekst niet gezien hebben.
Is it available, because I have noticed that many MEPs have not seen this text?
DutchIk merk overigens op dat er onder de gearresteerden nogal wat aanhangers van links zitten.
It should also be noted that many of those arrested are adherents of the Left.
DutchSamenvattend merk ik op dat de Commissie amendement 3, 4 en 7 volledig kan aanvaarden.
To conclude, the Commission can accept in full Amendments Nos 3, 4 and 7.
DutchAan de interrupties merk ik dat emoties hier zwaarder wegen dan kennis van zaken.
It is noticeable that comments made in the interim are based more on emotion than on the facts.
DutchMeneer Jarzembowski, meneer El Khadraoui en mevrouw Lichtenberger, ik merk hoe ongeduldig u bent.
Mr Jarzembowski, Mr El Khadhraoui and Mrs Lichtenberger, I note your impatience.
DutchIk merk in contacten met burgers dat dit bijna niet meer goed te maken is.
I notice in contacts with citizens that this is nearly beyond repair.
DutchMaar ik merk dat zij niet op de presentielijst staat van gisteren.
But I noticed that she is not listed on yesterday's attendance register.
DutchMijnheer Berthu, ik merk op dat u de stemming over het verslag-Rovsing met andere stemmingen mengt.
Mr Berthu, I note that you are mixing the Rovsing report up with other votes.
DutchIk merk dit ook op in verband met datgene wat wij de afgelopen jaren met de begroting hebben gedaan.
I say that in the light of what we have done in the budget in previous years.
DutchIk merk alleen op dat de landbouwhervorming over een langere periode werd uitgesmeerd.
Let me just say this: the agricultural reform was watered down.
DutchBij het beluisteren van uw bijdrage hier vandaag merk ik dat de ambitie daartoe aanwezig is.
When I listen to your contribution in this House today, I see that such ambition is present.
DutchIk merk ook op dat mevrouw Doyle hier vandaag niet aanwezig is om deel te nemen aan het debat.
I also notice that Mrs Doyle is not here today to take part in this.
DutchTot slot merk ik op dat wij een bindende gedragscode tegemoet kunnen zien.
I note, finally, that we can look forward to a binding code.
DutchTenslotte merk ik op dat de herziening van die systemen vandaag niet voltooid is.
One final point: the review of these systems is not something which will be finished and done with today.
DutchHet heeft me enigszins gerustgesteld, want ik merk dat hij de boodschap heeft begrepen.
I take some reassurance from it because reading between the lines I think he is getting the message.
DutchHet is de moeite waard om ervoor te vechten en tot nu toe merk ik dat iedereen daartoe bereid is.
But it is worth fighting and so far I have noticed that everyone is ready to do just that.
DutchIk merk op dat het niet zonder reden is dat dit verzoek nu pas aan de orde is.
I should like to emphasise that there is, of course, a reason why we are only discussing the proposal now.
DutchIk merk dat mensen denken dat die coördinatie, die balans moet worden ingebracht via de ECOFIN.
I can see people thinking this is coordination, this balance has to be introduced via Ecofin.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik merk

More translations in the English-Swahili dictionary.