"Ik merk op dat" English translation

NL

"Ik merk op dat" in English

See the example sentences for the use of "Ik merk op dat" in context.

Similar translations for "Ik merk op dat" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
merk noun
merken verb
op adjective
op adverb
op preposition
op conjunction
English
dat conjunction
English
dat pronoun

Context sentences for "Ik merk op dat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk merk op dat een aantal grondrechten niet in de ontwerpgrondwet is opgenomen.
I note that some fundamental rights are not included in the draft constitution.
DutchMijnheer Berthu, ik merk op dat u de stemming over het verslag-Rovsing met andere stemmingen mengt.
Mr Berthu, I note that you are mixing the Rovsing report up with other votes.
DutchIk merk op dat het niet zonder reden is dat dit verzoek nu pas aan de orde is.
I should like to emphasise that there is, of course, a reason why we are only discussing the proposal now.
DutchIk merk op dat uw bureau in 2003 2 500 klachten heeft ontvangen.
I note that 2,500 complaints were received by your Office in 2003.
DutchIk merk op dat het om 5, 9 % van de uitgaven gaat.
One point I want to raise: 5.9 % of expenditure.
DutchIk merk op dat ook de kwestie van de mensenrechten binnen de Verenigde Naties vandaag aan de orde is gekomen in het debat.
Let me say that the issue of human rights at the United Nations was also mentioned in the debate today.
DutchIk merk op dat in het ontwerpadvies een andere oplossing op basis van artikel 56 van het EGKS-Verdrag wordt voorgesteld.
I note that the draft opinion already foresees an alternative solution based on Article 56 of the ECSC Treaty.
DutchIk merk op dat de uitvoerbaarheidstudies, waarop wordt aangedrongen door veel onafhankelijke instellingen, worden uitgevoerd.
I believe that the feasibility studies requested have already been carried out by a number of independent institutions.
DutchIk merk op dat in de afgelopen week één lidstaat deze rechten en vrijheden van individuele burgers aan zijn laars heeft gelapt.
I note that one Member State, just in the last week, has ridden roughshod over the rights and liberties of individuals.
DutchIk merk op dat het Spaanse voorzitterschap het initiatief heeft genomen voor een speciale informele Raad van ministers van Toerisme.
I note that the Spanish Presidency took the initiative to organise a special Informal Council of Tourism Ministers.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik merk op dat de Commissie niet vertegenwoordigd is bij de Wereldbank of het IMF maar dat de lidstaten dat wel zijn.
I would like to emphasize that the Commission is not represented in the World Bank or the IMF but Member States are.
DutchIk merk op dat wij hier nu niet alleen een fietsende voorzitter van de Raad hebben, maar ook een fietsende voorzitter van de Commissie.
I would also like to note that we now have a president of the Council and a president of the Commission, who are both cyclists!
DutchIk merk op dat deze wijzigingen al in de corrigenda bij de agenda zijn opgenomen, maar wij moeten ze nog formeel goedkeuren.
I should inform the House that these changes have already been included in a corrigendum to the agenda, but they need to be formally adopted.
DutchIk merk op dat de farmaceutische bedrijven in de Europese Unie wereldmarktleider zijn en in de Unie heel wat welvaart genereren.
It should be noted that pharmaceuticals are a world leader in the European Union and represent a considerable amount of wealth in this Union.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik merk op dat deze ontwerpresolutie zich niet tot de Commissie richtte, omdat wij op dit punt ook geen competentie hebben.
Mr President, I would point out that this motion for a resolution is not directed at the Commission as we have no competence on this point.
DutchIk merk op dat de tot op dit moment door het Parlement en de Commissie gemaakte keuzes, zonder volstrekt samen te vallen, elkaar in sterke mate overlappen.
I note that the choices made so far by the Parliament and the Commission, although they do not totally coincide, do in fact have much in common.
DutchIk merk op dat de procedure die de Commissie voor de financiering van ontmanteling en afvalbeheer voorstelt, mij bekend in de oren klinkt.
I note that the procedure proposed by the Commission for the financing of the decommissioning and waste management work on the research reactors has a familiar ring to it.
DutchIk merk op dat de veiligheid in de luchtvaart in de Gemeenschap afhangt van de samenwerking tussen nationale instanties, internationale organisaties en industrie.
But let me point out that air safety in the Community depends on cooperation between the national authorities, international organisations and the industry.
DutchIk merk op dat het verslag over de éénloketstelsels en de teruggave van BTW in het algemeen, alleen naar het Parlement is verwezen vanwege een wijziging in de rechtsgrondslag.
I note that the report on the one-stop-shops and the refund of VAT generally was only referred to Parliament because of a change to the legal basis.
DutchIk merk op dat de kritiek ten dele steunt op de verkeerde veronderstelling dat prioriteit zal worden verleend aan een groep van 60 stoffen die in dit verslag wordt vermeld.
I would like to add here that some of the criticisms are based on the false assumption that a group of 60 substances identified in this report will be the priority substances.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik merk op dat

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.