"Ik mis" English translation

NL

"Ik mis" in English

See the example sentences for the use of "Ik mis" in context.

Similar translations for "Ik mis" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
mis noun
English
mis adjective
missen verb

Context sentences for "Ik mis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDergelijke demonstraties mis ik nu, want in de Kaukasus vloeit er bloed voor olie.
I now miss these demonstrations because there, blood is indeed flowing for oil.
DutchIk mis alleen een concrete verwijzing naar de komende besprekingen in Qatar.
I only need to see a concrete reference to the forthcoming meetings in Qatar.
DutchMevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, ik mis concrete voorstellen.
Madam President-in-Office of the Council, there is a lack of specific proposals.
DutchDe noodzakelijke verheldering op dit punt mis ik in het Commissiedocument.
I cannot find the necessary clarification on this point in the Commission document.
DutchIk mis ook een gedetailleerde beschrijving van wat men eigenlijk van plan is te doen.
I have also failed to find a clear list of what we actually want to achieve.
DutchDan mis ik de inhoudelijke verankering van de duurzame ontwikkeling in Agenda 2000.
Here I fail to see the substantive embodiment of sustained development in Agenda 2000.
DutchWat ik mis in de richtlijn is een verwijzing naar een snelle van pvc en ftalaten.
What I miss in the directive is reference to the rapid phasing-out of PVCs and phthalates.
DutchWat ik hier nu mis, is dat er helemaal geen persoonlijke uitlatingen over mij zijn gedaan.
What I now find fault with is that absolutely no remarks were made about my person.
DutchIk mis een goede argumentatie, waarom dit primair Europese bemoeienis vergt.
I see no good reason why this primarily requires European interference.
DutchIk mis bij de Commissie een gevoel van urgentie, zoals dat leeft bij onze burgers.
It does not seem to have the same sense of urgency that the general public are experiencing.
DutchIk dacht dat ze misschien King of the Hill wilden spelen, maar ik had het mis.
I thought they might be playing King of the Hill, but I was wrong.
DutchBij die initiatieven mis ik echter één ding en dat is om-, her- en bijscholing.
In my view, these initiatives lack one thing, though, and that is retraining and extra training.
DutchIk mis ook datgene wat de Commissie beloofd heeft, namelijk transparantie.
I also fail to see what the Commission promised, i. e. transparency.
DutchIk mis ook nog een duidelijke verwijzing naar de arbeidsmarkt.
I still believe that there is an insufficiently clear link to the labour market.
DutchIk zou het mis kunnen hebben, maar ik hoop dat jullie morgen komen."
And I could be wrong, I don't know, but I wish you would come tomorrow."
DutchMaar ik mis concrete maatregelen met betrekking tot veiligheid en bestrijding van het drugsbeleid.
But what I find lacking is specific action on security and a policy on drugs.
DutchIk mis er echter toch een kritische houding in tegenover het hele visserijbeleid van de EU.
Yet I would like to see a more critical stance taken on the EU's fisheries policy as such.
DutchOog voor dat punt mis ik schrijnend in het verslag-Méndez de Vigo/Seguro.
It is distressing to see a lack of attention for this point in the Méndez de Vigo/ Seguro report.
DutchIk mis bovendien het onderscheid tussen mensenrechten en beleidsdoelstellingen van overheden.
I also note the lack of a distinction between human rights and government policy objectives.
DutchIk mis nog steeds het midden- en kleinbedrijf in de sociale dialoog.
I see no sign of the participation of small and medium-sized business in the social dialogue.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik mis

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.