"Ik moet dan" English translation

NL

"Ik moet dan" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet dan" in context.

Similar translations for "Ik moet dan" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
dan adverb
dan preposition
English
dan conjunction
English

Context sentences for "Ik moet dan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet dan ook de fungerend voorzitter van de Raad tegenspreken.
Accordingly, I am bound to contradict the assessment of the President-in-Office.
DutchIk moet dan ook zeggen dat ik zeer verbaasd ben over deze reactie.
I must say, therefore, that I am very surprised by this.
DutchIk moet dan ook zeggen dat een terugverwijzing naar de commissie, wat ons betreft, weinig zin heeft.
Therefore, may I say that as far as we are concerned, it makes no sense to refer the report to the Committee.
DutchIk moet dan ook in dit verband de Italiaanse minister, de heer Buttiglione, bedanken, die de gangmaker achter dit akkoord was.
In this connection, I must thank the Italian minister, Mr Buttiglione, who engineered this agreement.
DutchIk moet dan ook op dit punt onderbreken.
It is at that point that I have to interrupt.
DutchIk moet dan ook jammer genoeg herhalen wat ik op 6 oktober 1999 heb gezegd, aangezien de situatie in geen enkel opzicht is veranderd.
Therefore, I must, I am afraid, reiterate the speech I made on 6 October 1999, since there has been no change whatsoever in the situation.
DutchIk moet dan zeggen: hoe kan men sociale problemen en milieuproblemen oplossen als men zijn ogen, in ieder geval één oog, voor de werkelijkheid sluit?
I must ask how we are going to get to grips with social and environmental problems if we close at least one of our eyes to reality?
DutchMijnheer Falconer, verontschuldigt u mij, maar er zijn collega's die wachten, die honger hebben, die afspraken hebben en ik moet dan ook overgaan tot de stemverklaringen.
Mr Falconer, I am sorry but other Members are waiting and are hungry and have meetings and I must proceed to the explanations of vote.
DutchIk moet dan ook eerlijk zeggen dat ik teleurgesteld ben, als ik zie hoe de kritische houding van dit huis in de afgelopen vier maanden als sneeuw voor de zon gesmolten is.
I have to admit, therefore, that I am disappointed to see how the critical stance of this House has, in the past four months, melted like snow in the sun.
DutchIk heb inderdaad gezegd met name, maar ik moet dan zeggen dat ik inderdaad wat dat betreft ook hulde moet brengen aan mevrouw Boogerd-Quaak, dus wat dat betreft, heeft ze gelijk.
I did actually say 'in particular ', but I must also say that on this point I must pay homage to Mrs Boogerd-Quaak and admit that here she is right.
DutchIk moet dan steeds denken aan die premier van een kandidaat-lidstaat die niet zo lang geleden in Brussel zei: " Men zegt ons nu al tien jaar dat we over tien jaar zullen toetreden
I am always reminded of that prime minister of a candidate country who stated in Brussels recently: 'We have been told for ten years that we will be joining in ten years ' time.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet dan

More translations in the Japanese-English dictionary.