"Ik moet eerst" English translation

NL

"Ik moet eerst" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet eerst" in context.

Similar translations for "Ik moet eerst" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
eerst adverb
eerst numeral
English

Context sentences for "Ik moet eerst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet eerst de schade regelen met de club.
Once I've smoothed things over with the club.
DutchIk moet eerst en vooral zeggen dat wij het document van de Commissie en het verslag van de heer Rosado Fernandes steunen.
To begin with, I should state that we support the Executive Committee's document and Mr Rosado Fernandes's report.
DutchIk moet eerst weten waarover het gaat.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik moet eerst en vooral mijn collega Echerer excuseren die zich onwel voelde en huiswaarts is gekeerd.
Mr President, first and foremost, I must apologise on behalf of my colleague Mrs Echerer, who felt unwell and has gone to see the doctor.
DutchIk moet eerst zeggen dat de Europese Scholen een van de meest ingewikkelde onderwerpen in mijn portefeuille zijn, en er zijn veel problemen mee.
I must begin by saying that the European Schools constitute one of the most complicated issues in my area of responsibility, and there are a lot of problems.
DutchIk moet eerst even kwijt dat ik ten zeerste betreur dat de Raad besloten heeft het Europees Parlement niet te betrekken bij het formuleren van deze maatregel.
Nevertheless, I must say straightaway that I profoundly deplore the Council's decision not to involve the European Parliament in defining and considering this measure.
DutchDeze taak was een probleem -- we hebben het over zo'n dertig overeenkomsten -- en ik moet eerst beoordelen wat de gevolgen zijn voordat ik iets kan toezeggen.
This task was a problem – we are speaking about some 30 agreements – and I need to carry out an assessment of what this would imply before I can give positive commitments.
DutchIk moet eerst zeggen dat er in de Commissie geen interne discussies gaande zijn over plafonds die afwijken van het officiële voorstel dat aan u en aan de Raad is gepresenteerd.
I must say at the outset that in the Commission there are no internal discussions on ceilings other than the official proposal that was presented to you and to the Council.
DutchIk moet eerst zeggen dat ik voor niemand onderdoe in mijn veroordeling van terrorisme en terroristische daden, en deze zaak beïnvloedt niet alleen Spanje, maar alle landen in de Europese Unie.
I must say at the outset that I yield to no one in my condemnation of terrorism and terrorist acts, and this issue affects not just Spain but all countries in the European Union.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet eerst

In the Russian-English dictionary you will find more translations.