"Ik moet erop wijzen" English translation

NL

"Ik moet erop wijzen" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet erop wijzen" in context.

Similar translations for "Ik moet erop wijzen" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
erop adverb
wijzen noun
English
wijzen verb

Context sentences for "Ik moet erop wijzen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet erop wijzen dat wij op 15 november nog steeds geen mededeling van de Commissie hadden ontvangen.
I have to report that by 15 November no such communication had been received from the Commission.
DutchIk moet erop wijzen dat de resultaten van het tot nu toe zeer succesvolle aanpassingsproces op de helling worden gezet.
May I remind the House that the results of what has been a highly successful adjustment process are now being put at risk.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik moet erop wijzen dat in een aantal documenten en in een aantal vertalingen een drukfout staat waardoor de tekst onzinnig wordt.
Madam President, I must point out that there is a textual error which distorts the meaning in various documents and in various language versions.
DutchIk moet erop wijzen dat dit streven betrekking heeft op zowel de rubrieken met de verplichte uitgaven als de rubrieken met de niet-verplichte uitgaven en subrubriek 1a.
I must stress the fact that this approach concerns both headings that include compulsory expenditure and headings that include non-compulsory expenditure, like subheading 1a.
DutchIk moet erop wijzen dat onze commissie morgenmiddag bijeenkomt om vóór alles goed proberen te begrijpen tot welke conclusies de intergouvernementele conferentie is gekomen.
I must point out that the Committee is to meet tomorrow afternoon, firstly to try to really get to grips with what the conclusions of the Intergovernmental Conference were.
DutchIk moet erop wijzen dat de omvang van de onbenutte kredieten in 1996 de helft bedroeg van die van 1995 en in het begrotingsjaar 1997 nog slechts 400 miljoen bedroeg.
Let me place on record that the volume of unused funds was halved from 1995 to 1996, and in the following financial year, 1997, it has been further reduced to about ECU 400 million.
DutchEerste opmerking: ik moet erop wijzen dat er met deze begroting een opzienbarende terugbetaling plaatsvindt; deze had nog hoger kunnen zijn als wij geen rekening hadden behoeven houden met BSE.
The first comment is that I should point out that this budget makes a spectacular repayment, which might have been even bigger if we had not had to take BSE into account.
DutchIk moet erop wijzen, ook omdat ik samen met Jean-Louis Bourlanges degene was die de modus vivendi heeft behandeld, dat deze op zekere ogenblikken ook interessante kanten bleek te hebben.
I must point out, especially as I went along with Jean-Louis Bourlanges, that it all had to do with the modus vivendi, and the modus vivendi is also an interesting point sometimes.
DutchDames en heren, ik moet erop wijzen dat de representativiteit in het Franse recht het enige criterium is dat een beroepsorganisatie het recht verleent om over paritaire akkoorden te onderhandelen.
In particular, ladies and gentlemen, I must remind you that in French law representivity is the only criterion which confers upon a professional organization the right to negotiate joint agreements.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet erop wijzen

Have a look at the Finnish-English dictionary by bab.la.