"Ik moet helaas" English translation

NL

"Ik moet helaas" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet helaas" in context.

Similar translations for "Ik moet helaas" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
helaas adverb
helaas interjection
helaas

Context sentences for "Ik moet helaas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet helaas vaststellen dat het Reglement erg strikt is - maar ik aanvaard het.
With regret, however, I accept the constraints of the Rules of Procedure.
DutchMijnheer de commissaris, ik moet helaas zeggen dat ik morgen tegen deze richtlijn zal stemmen.
Commissioner, I regret to say that I will vote against this directive tomorrow.
DutchIk moet helaas bekennen dat ik mij daar zelf ook soms schuldig aan heb gemaakt.
Indeed I have even been guilty of that myself on occasion.
DutchIk moet helaas vaststellen dat dit verslag sterk ideologisch getint is.
I regret to say that this report has a certain ideological slant.
DutchMijnheer de Voorzitter, het spijt mij zeer maar ik moet helaas antwoorden dat ik niet kan antwoorden.
Mr President, I am sorry, but my answer is simply that I cannot answer the question.
DutchIk moet helaas een eind maken aan deze poëtische stemming, want er ligt nog werk op ons te wachten.
I am sorry to depart from this rather poetic atmosphere but we still have some work to do.
DutchIk moet helaas eraan herinneren dat dergelijke dingen zich ook regelmatig voordoen aan de Italiaanse kust.
I am sad to say that such incidents are very common off the coasts of Italy as well.
DutchIk moet helaas vragen waarom de interinstitutionele besprekingen over dit onderwerp nog steeds muurvast zitten.
I have to ask why the interinstitutional talks on this issue are still stalled?
DutchIk moet helaas onmiddellijk de zaal verlaten.
Unfortunately, I have to leave the Chamber straight away.
DutchIk moet helaas meedelen dat mijns inziens het weloverwogen standpunt dat ik gisteren naar voren heb gebracht, juist is.
I regret to say that I believe that the thought-out position I advanced yesterday is the correct position.
DutchIk moet helaas constateren dat de reactie op de Ierse standpunten meestal onverschilligheid, en zelfs minachting uitstraalde.
They have largely been treated - I regret to say - with indifference and indeed, very often with contempt.
DutchMijnheer de Voorzitter, beste collega's, ik moet helaas nog eens uw aandacht vragen voor het standpunt van de Fractie De Groenen.
Mr President, ladies and gentlemen, I am sorry, but I have to draw your attention to the position of the Greens again.
DutchIk moet helaas ook constateren dat wij niet vandaag het verslag-Ryynänen over bibliotheken en de informatiemaatschappij behandelen, maar pas vrijdag.
It is a pity we are not discussing Mrs Ryynänen's report on the role of libraries in the modern world until Friday.
DutchIk moet helaas zeggen dat ik teleurgesteld ben over datgene wat de Commissie na uitvoerige beraadslagingen op diverse niveaus heeft voorgesteld.
I regret to say that I have been disappointed with what the Commission has produced after its long deliberations at many levels.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik moet helaas constateren dat zowel uit de verklaring van de Raad als uit die van de Commissie een zorgwekkende passiviteit spreekt.
Mr President, I have to say that in both the Council and Commission statements I detect a rather worrying element of complacency.
DutchIk moet helaas ook zeggen dat de meeste van deze aanbevelingen om de volgende, voor mij dwingende redenen niet volledig te verwezenlijken zijn.
Unfortunately, I have also to say that the majority of the recommendations cannot be fully implemented for the following and, in my view, compelling reasons.
DutchIk moet helaas erkennen dat hetgeen wij in dit Parlement bereikt hebben, geen verbetering van het voorstel is, maar integendeel een verslechtering.
I have to acknowledge, unfortunately, that, in my view, what we have arrived at here in Parliament does not improve the proposal but, instead, exacerbates it.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik moet helaas mijn constatering die ik vorig jaar al gedaan heb herhalen, namelijk dat de Unie geen plan voor de toekomst heeft.
Mr President, unfortunately I am forced to reiterate the observation I made last year to the effect that the European Union has no clear plan for the future.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik moet helaas vaststellen dat mijn standpunt betreffende dit voorstel nauwelijks gewijzigd is, sinds het Parlement het in maart behandelde.
Mr President, I have to say, unfortunately, that my views on this proposal have not changed much since Parliament discussed it in March this year.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik moet helaas constateren dat mijn pogingen om een compromis te sluiten dat ook bij de Raad op instemming had kunnen rekenen, mislukt zijn.
Mr President, unfortunately I have to report that my efforts to reach a compromise that might also have met with agreement in the Council have failed.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet helaas

Even more translations in the Vietnamese-English dictionary by bab.la.