"Ik moet nu" English translation

NL

"Ik moet nu" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet nu" in context.

Similar translations for "Ik moet nu" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
Nu noun
English
nu adverb
nu interjection
English

Context sentences for "Ik moet nu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet nu iets doen dat een beetje raar lijkt voor een goochelaar.
I have to do something now, which seems a little bit strange for a magician.
DutchIk moet nu de vergadering onderbreken voor de plechtige vergadering, die om 11.30 uur plaatsvindt.
I must now suspend the sitting for the formal sitting at 11.30 a. m.
DutchIk moet nu een aanvullende vraag over een bepaald kandidaat-land beantwoorden.
Now I am being asked to answer a supplementary question which very specifically concerns one candidate country.
DutchDit is een motie van orde, ik moet nu toch echt protest aantekenen.
On a point of order, I really must protest.
DutchEén van de vele redenen, maar ik moet nu gaan.
One of many reasons, but I've got to go now.
DutchIk moet nu een duidelijk patroon maken.
I'm gonna have to use a distinct pattern now.
DutchIk moet nu overgaan op vraag 60.
DutchIk moet nu een aantal dingen doen, ten eerste, een echte bril opzetten, zodat ik u echt kan zien, iets dat waarschijnlijk nuttig is.
Now, I have to do something -- first of all, switch to real glasses so I can actually see you, which would probably be a convenience.
DutchIk moet nu ophangen, Kei.
DutchIk moet nu afronden.
DutchMijnheer de Voorzitter, de heer Posselt mag dan tijd genoeg hebben, maar ik moet nu weg aangezien mijn vliegtuig om half vier uit Frankfurt vertrekt.
Mr President, Mr Posselt may have plenty of time, but I have to leave as I am booked on a flight departing from Frankfurt at 3.30 p. m.
DutchIk was van plan een aanvullende vraag te stellen, maar ik moet nu terugkomen op de twee delen van mijn vraag die nog niet zijn beantwoord.
I wanted to ask a supplementary question but I am afraid that I am going to have to return to the two parts of my question which have not been addressed.
DutchIk moet nu, zoals ik beloofd heb, een voorstel doen, dat uiteraard betwist zal worden omdat men nooit iedereen tevreden kan stellen.
The time has now come for me to honour the commitment I undertook to submit a proposal which will inevitably be controversial, because it is impossible to please everyone.
DutchIk moet nu een paar verhalen delen van meisjes op de planeet die hun meisje gebruikten, die hun meisje opgenomen hebben ondanks de omstandigheden rond hen.
And I have to now share a few stories of girls I've seen across the planet who have engaged their girl, who have taken on their girl in spite of all the circumstances around them.
DutchDe opvatting van mevrouw Plooij-van Gorsel is zeer respectabel, maar ik moet nu, geheel volgens het Reglement, het woord geven aan de heer Truscott voor een aanvullende vraag.
I fully respect Mrs Plooij-van Gorsel's opinion, but in order to comply with the Rules of Procedure I must now allow Mr Truscott to put a supplementary question.
DutchIk moet nu al vaststellen dat de ultraliberale criteria waardoor de vorming van Europa nog steeds wordt bepaald, het onmogelijk maken om die uitdagingen aan te gaan.
It should, however, and I shall say this from the start, be noted that the ultra-liberal criteria that continue to affect European integration prevent us from rising to meet these challenges.
DutchIk moet nu natuurlijk ook naar het COREPER en naar andere lidstaten, maar we hebben hier volgens mij al iets tot stand gebracht dat werkelijk geloofwaardig is in de ogen van de buitenwereld.
I must now also go to COREPER and to the other Member States, but I do think we have already achieved something that really is credible in the eyes of the outside world.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet nu

Have a look at the Arabic-English dictionary by bab.la.