"Ik moet wel" English translation

NL

"Ik moet wel" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet wel" in context.

Similar translations for "Ik moet wel" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
wel noun
wel adjective
English
wel adverb
wel conjunction
wel interjection
English
wellen verb
wél interjection
English

Context sentences for "Ik moet wel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet wel zeggen dat de bemiddeling eigenlijk een zeer ongelijke strijd is.
I have to say that a conciliation is actually fought with very unequal weapons.
DutchMaar ik moet wel wijzen op het feit dat de constitutionele tradities verschillend zijn.
I should, however, refer to the fact that the constitutional traditions are different.
DutchIk moet wel zeggen dat ik het laatste amendement van de heer Holm niet begrijp.
As regards the last amendment put forward by Mr Holm, I have to confess that I do n't understand it.
DutchIk moet wel toegeven dat de beoordeling en evaluatie van de afzonderlijke maatregelen moeilijk is.
I must admit, however, that assessment of the various measures was difficult.
DutchMaar ik moet wel zeggen dat met mij na beide vorige sprekers toch wel droef te moede wordt.
However, I have to say that I was extremely saddened by what the previous two speakers said.
DutchIk moet wel even uitleggen dat ik geen idee had wat er op dat moment allemaal aan de hand was.
I ought to explain that I have no idea what was happening at the time.
DutchIk moet wel zeggen dat onze fractie erg verdeeld was over dit voorstel.
I have to say that our group was very divided on this proposal.
DutchIk moet wel benadrukken dat benchmarking een allesomvattend proces moet zijn, wil het succes hebben.
I must stress that for this process to be successful it must be inclusive.
DutchIk moet wel waarschuwen tegen het denkbeeld dat wij ook hier genetische modificaties kunnen toepassen.
I would caution against the belief that here too genetic engineering can be of assistance.
DutchMaar ik moet wel zeggen dat het Hof in dit opzicht belangrijk is.
But I have to say that the Court is important in this regard.
DutchIk moet wel bekennen dat ik enigszins teleurgesteld ben in de standpunten van de PPE-DE-fractie.
I am perhaps slightly disappointed by the view of the PPE-DE.
DutchIk moet wel zeggen het was een verontrustende nacht voor mij.
And I have to tell you that it was a disturbing night for me.
Dutch. ~~~ Ik moet wel zeggen dat ik nog nooit had gekampeerd.
And when I came at age 22 to live on Fernandina, let me just say, that I had never camped before.
DutchIk ben absoluut niet van plan om dit debat te torpederen, maar ik moet wel toezien op de eerbiediging van de regels.
I am in no way trying to cut short the debate, but I must ensure that our Rules are respected.
DutchIk moet wel zeggen dat het volgens mij heel nuttig zou zijn als het debat met betrekking tot dit onderwerp eerlijker zou zijn.
On this issue, I must say that it would be most useful if the debates were more genuine.
DutchMaar ik moet wel zeggen dat de beeldvorming op dit moment over het optreden van de Unie toch wel heel diffuus is.
But I must also say that the image at present being created by the Union's activities is rather blurred.
DutchIk moet wel zeggen dat het museum beeldschoon is.
And I will say, though, the museum is gorgeous.
DutchIk moet wel zeggen dat het een geweldig jaar was omdat het werkelijk een keerpunt in mijn leven was en ongeloofelijk uitdagend.
I will say it was an amazing year because it really was life changing, and incredibly challenging.
DutchIk moet wel eerst de voltallige vergadering vragen of er bezwaren zijn tegen dit mondeling amendement.
I must obviously, however, turn to the House to check whether there are any objections to the request for an oral amendment.
DutchIk moet wel zeggen dat ik deze conclusie nogal eigenaardig vind na wat er eerder werd gezegd.
This really is quite extraordinary, I must say - we reach that conclusion after developing arguments which are completely contradictory.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet wel

In the English-Polish dictionary you will find more translations.