"Ik moet wel zeggen" English translation

NL

"Ik moet wel zeggen" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet wel zeggen" in context.

Similar translations for "Ik moet wel zeggen" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
wel noun
wel adjective
English
wel adverb
wel conjunction
wel interjection
English
wellen verb
zeggen verb
wél interjection
English

Context sentences for "Ik moet wel zeggen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet wel zeggen dat de bemiddeling eigenlijk een zeer ongelijke strijd is.
I have to say that a conciliation is actually fought with very unequal weapons.
DutchIk moet wel zeggen dat ik het laatste amendement van de heer Holm niet begrijp.
As regards the last amendment put forward by Mr Holm, I have to confess that I do n't understand it.
DutchMaar ik moet wel zeggen dat met mij na beide vorige sprekers toch wel droef te moede wordt.
However, I have to say that I was extremely saddened by what the previous two speakers said.
DutchIk moet wel zeggen dat onze fractie erg verdeeld was over dit voorstel.
I have to say that our group was very divided on this proposal.
DutchMaar ik moet wel zeggen dat het Hof in dit opzicht belangrijk is.
But I have to say that the Court is important in this regard.
DutchIk moet wel zeggen het was een verontrustende nacht voor mij.
And I have to tell you that it was a disturbing night for me.
Dutch. ~~~ Ik moet wel zeggen dat ik nog nooit had gekampeerd.
And when I came at age 22 to live on Fernandina, let me just say, that I had never camped before.
DutchIk moet wel zeggen dat het volgens mij heel nuttig zou zijn als het debat met betrekking tot dit onderwerp eerlijker zou zijn.
On this issue, I must say that it would be most useful if the debates were more genuine.
DutchMaar ik moet wel zeggen dat de beeldvorming op dit moment over het optreden van de Unie toch wel heel diffuus is.
But I must also say that the image at present being created by the Union's activities is rather blurred.
DutchIk moet wel zeggen dat het museum beeldschoon is.
And I will say, though, the museum is gorgeous.
DutchIk moet wel zeggen dat het een geweldig jaar was omdat het werkelijk een keerpunt in mijn leven was en ongeloofelijk uitdagend.
I will say it was an amazing year because it really was life changing, and incredibly challenging.
DutchIk moet wel zeggen dat ik deze conclusie nogal eigenaardig vind na wat er eerder werd gezegd.
This really is quite extraordinary, I must say - we reach that conclusion after developing arguments which are completely contradictory.
DutchIk moet wel zeggen dat ik het bepaald niet eens ben met het negatieve oordeel van mevrouw Pack over wat er tot dusverre is bereikt.
I have to say, however, that I cannot agree with Mrs Pack's negative view of what has been achieved so far.
Dutch-- Ik wil het voorzitterschap van de Raad bedanken voor dit antwoord, maar ik moet wel zeggen dat ik het opnieuw teleurstellend vind.
I thank the presidency of the Council for that reply, but I am bound to say that I find it, yet again, disappointing.
DutchWij hebben deze problematiek niet op het tweede plan gezet, maar ik moet wel zeggen dat wij vreselijk alleen staan in dergelijke internationale bijeenkomsten.
We have not been treating it as a low priority, but I have to say that we are completely on our own in these international conventions.
DutchIk moet wel zeggen dat ik het met de heer Fayot en mevrouw Oomen-Ruijten volledig eens ben over de kwestie van de procedure van onze debatten.
I should like to say, however, that I fully agree with those - in particular Mr Fayot and Mrs Oomen-Ruijten - who spoke on the subject of our procedures.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik moet wel zeggen dat ik erg ontevreden ben met dit ouderwetse, volledig uit de tijd zijnde antwoord.
   – Mr President, Commissioner, I really have to say I am very unhappy with this old-fashioned reply, which is totally irrelevant to the age we live in.
DutchIk moet wel zeggen dat de inhoud van deze verklaringen geheel en al onder de verantwoordelijkheid van de leden valt die de gegevens naar eer en geweten dienen te verstrekken.
I have to say that making these declarations is the sole responsibility of the Member, who must make them to the best of his or her knowledge.
Dutch-- Voorzitter, ik ben blij met het antwoord van mevrouw de Commissaris, want ik moet wel zeggen dat ik eventjes schrok toen ik haar verklaring van 2 december las.
Madam President, I am pleased with the Commissioner’ s response, because I have to say that I was a little shocked when I read her statement of 2 December.
DutchIk moet wel zeggen dat daar iets positiefs tegenover staat, namelijk dat de commissaris een gevolmachtigde voor het MKB heeft aangesteld in de persoon van Françoise Le Bail: een goede keuze.
Nevertheless, on the positive side, I should like to say that the Commissioner has appointed a representative for SMEs and, in Françoise Le Bail, has made a very good choice.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet wel zeggen

Moreover, bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.