NL

in {adjective}

volume_up
in (also: hip, blits, trendy)
In deze reclame worden mooie, jonge, toffe en blitse mensen afgebeeld naast het logo van een sigarettenmerk.
Here are depicted beautiful, young, cool and trendy people alongside the logo of a cigarette brand.
Als wij niet voor het gemeenschappelijk standpunt stemmen, zeggen wij onze jongeren dat roken kan en in is.
If we do not vote for the common position, we are saying to young people, yes, it is OK, it is trendy to smoke.
EN

in {preposition}

volume_up
in (also: inside, into, on, per)
It happened in Bosnia, in Mostar, in Zaire, and it is happening in Albania today.
Dat hebben we wel gezien in Bosnië, in Mostar, in Zaïre en nu dan in Albanië.
We have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
We hebben dit al eerder gezien - in de Kongo, in Algerije, in Angola en in Mozambique.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
JW: In Latijns-Amerika in India, in Zuidoost-Azië, en vooral in China.
in (also: at, by, inside, into)
It is too unrealistic, too inflexible and too limited in scope for that.
Daarvoor is het te weinig realistisch, te inflexibel en te beperkt van omvang.
In this Europe, there is too much red tape and too little discretion shown in working practices.
In dit Europa is men te bureaucratisch en gaat men te weinig selectief te werk.
I also started looking around in the city and trying to photograph them.
Ik begon rond te kijken in de stad en te proberen ze te fotograferen.
in (also: above, after, at, beside)
More people in Africa – especially children – die from malaria than HIV/ AIDS.
In Afrika sterven meer mensen - - vooral kinderen - - aan malaria dan aan HIV/aids.
The next item is three oral questions to the Commission on football in the EU:
Aan de orde zijn de mondelinge vragen aan de Commissie over voetbal in de EU:
I am referring to the Mediterranean regions and also to some of the regions in Italy.
Ik denk daarbij aan de mediterrane gebieden en aan bepaalde streken in ons land.
in (also: by, for, inside, into)
So 10 cents a page, 300 pages in your average book, 30 dollars a book.
10 cent per pagina, 300 pagina's per gemiddeld boek, 30 dollar per boek.
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
Er wordt in Europa 1 kg afval per persoon, per dag, geproduceerd.
in (also: inside, into, on, per)
I hope that progress can be achieved without great delay in the IMO.
Ik hoop dat binnen de IMO binnen niet al te lange tijd vooruitgang kan worden geboekt.
In six seconds you've lost consciousness. ~~~ In 10 seconds you're dead.
Je verliest het bewustzijn binnen de 6 sec en sterft binnen de 10 sec.
In ten years ' time, the babyboom generation will have reached retirement age.
Binnen een decennium bereikt de babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd.

Synonyms (English) for "in":

in

Context sentences for "in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
DutchDeze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
This request has been incorporated into the report of the committee responsible.
DutchDaarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
As such, we require strict separation of the material from the three categories.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchDe toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
The toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
DutchWe werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
DutchDit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
DutchHet zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
It should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
DutchDat neemt echter niet weg dat de liberalisering in wezen tot norm wordt verheven.
Despite this, it is essentially the approach of liberalisation that is favoured.
DutchIk verzoek commissaris Byrne het gehele BSE-ruimingsbeleid in de EU te herzien.
I ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.
DutchPas de laatste tijd groeit de markt en komen hoge dosistabletten in de winkels.
Only latterly has the market grown and do high-dose tablets appear in the shops.
DutchIn een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
I myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchIk hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
I hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchMevrouw de Voorzitter, helaas heb ik het Frans niet zo goed in de vingers als u.
Madam President, unfortunately I do not have your mastery of the French language.
DutchDrie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
Three amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
DutchDaardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.
Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.
DutchDenkt u dat het mogelijk zal zijn de alcoholaccijnzen in Europa te harmoniseren?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?
DutchMijnheer Cohn-Bendit, de heer Martinez is u volkomen terecht in de rede gevallen.
Yes, Jean-Claude Martinez was indeed right to interrupt you, Daniel Cohn-Bendit.