"in botsing" English translation

NL

"in botsing" in English

EN

NL in botsing
volume_up
{adverb}

in botsing (also: in conflict)
volume_up
afoul {adv.}

Similar translations for "in botsing" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
botsing noun

Context sentences for "in botsing" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij komen in botsing met elkaars ervaringen in plaats van dat wij naar elkaar luisteren.
We clash with the experience of others rather than listening to it.
DutchDaar komen Europese, Amerikaanse, Chinese, Russische en andere economische belangen met elkaar in botsing.
Here, European, American, Chinese, Russian and other economic interests collide.
DutchGebeurt dat niet, dan zullen de belangen van verschillende groepen burgers met elkaar in botsing komen.
Otherwise, there will be a blatant clash of citizens ' interests.
DutchDeze richtlijn betreft de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers in geval van een botsing met een auto.
This directive relates to the protection of vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle.
DutchJe kan controleren op basiszaken, bijvoorbeeld hoe hevig de botsing was, in wat voor zitje zat het kind enz. ~~~ De leeftijd van het kind.
So you can control for the basic things, like how hard the crash was, what seat the child was sitting in, etc., the age of the child.
DutchMaar als burgers met elkaar in botsing komen, hebben ze een soort basiswantrouwen en denken ze dat ze door iemand belazerd worden.
But, if citizens come into conflict with each other, they have a sort of basic distrust and they may think that they are being cheated by someone.
DutchDaarmee komen wij niet in botsing met de sociaal-politieke denkbeelden van de heer Rocard, zoals ik die de jongste twee jaar heb leren kennen.
But these do not bring us into conflict with Mr Rocard's ideas on social policy, as I have come to understand them over the past two years.
DutchIn april van dit jaar bijvoorbeeld is er voor de kust in België een botsing geweest tussen een bunkerschip dat ging bijtanken en een schip dat bijgetankt werd.
In April of this year, for example, there was a collision off the Belgian coast between a bunker ship which was refuelling and another ship that was being refuelled.
DutchHij heeft een gulden middenweg gevonden tussen deze beide hoofddoelstellingen van ons beleid, die bij een traditionele aanpak met elkaar in botsing zouden zijn gekomen.
This is an accomplished balancing act between the two main thrusts of our policy, which come into conflict with each other in the most fundamental of projects.
DutchKoeienvangers, waarvoor ik verantwoordelijk ben, zijn op dit moment gevaarlijk, vooral in de stedelijke gebieden, wanneer een auto in botsing komt met een kind, voetganger of fietser.
Bull bars, which are my area of responsibility, are dangerous at present, especially in urban areas if a child, pedestrian or cyclist is collided with.
DutchIn de Wereldhandelsorganisatie zullen wij nog met vele beslissingen in botsing komen en zullen nog vele moeilijkheden rijzen als wij geen respect opbrengen voor wat anderen in de wereld geloven.
We are going to run into many decisions and many difficulties in the World Trade Organization unless we have some mutual respect and mutual recognition of what others in the world believe.