"in ere" English translation

NL

"in ere" in English

See the example sentences for the use of "in ere" in context.

Similar translations for "in ere" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
ere noun
English
ere- adjective
English

Context sentences for "in ere" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn vergrijzing is een argument temeer om het Stabiliteitspact in ere te houden.
And an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
DutchIk zeg dit omwille van de waarheid en om de geschiedenis in ere te herstellen.
I say this in order to restore the truth and set the record straight.
DutchWe moesten werken naast het nieuwe Muhammad Ali-centrum en het in ere laten.
We had to operate next to the new Muhammad Ali center, and respect it.
DutchDaardoor konden gewone, fatsoenlijke mensen nobele waarden in ere herstellen.
That enabled ordinary decent people to reinstate respectable values.
DutchWij hebben in grote lijnen de bedragen uit het voorontwerp van algemene begroting in ere hersteld.
Essentially, we have reinstated the preliminary draft budget in its entirety.
DutchLaat ons hier zijn nagedachtenis en zijn geweldloze actie in ere houden.
Let us honour his memory and his non-violent protest in this House.
DutchHet betreft hier een Europees merkteken dat we in ere willen herstellen.
This is a distinctive label used throughout Europe which we want to imbue with renewed vigour.
DutchDat beginsel moeten we ook in ere houden, maar wij mogen ons er zeker niet achter verschuilen.
And we want to preserve it; but I beg you, let us not hide behind it.
DutchBelangrijker nog is dat werk en productiviteit in ere worden hersteld.
What is most urgently required, however, is a return to the core values of production and labour.
DutchDaarom wil ik u aansporen tijdens de onderhandelingen onze oorspronkelijke ideeën in ere te herstellen.
So I should like to encourage you to reinstate our initial ideas in the negotiations.
DutchDaarom steun ik de meeste amendementen die erop zijn gericht de oorspronkelijke tekst weer in ere te herstellen.
I therefore support most of the amendments aimed at reinstating the original text.
DutchIk heb geen begrip voor amendementen waarin wordt voorgesteld de BAT's weer in ere te herstellen.
I have no sympathy for amendments once again backing the TAOs.
DutchIk zal de Begrotingscommissie aanbevelen het voorstel van de Europese Rekenkamer in ere te herstellen.
I will propose to the Committee on Budgets that we redeploy the Court of Auditors ' proposal.
DutchLaten we de waarden waarover we in ons standpunt in eerste lezing overeenstemming bereikt hadden in ere herstellen.
Let us restore the kinds of values that we asserted in the first reading position.
DutchHelaas kan ik deze traditie vandaag niet in ere houden.
Unfortunately, I will not be able to continue that practice today.
DutchOok daarbij wil ik verzoeken dat wij ons voor niemand gedeisd houden en de mensenrechten in ere houden.
With this in mind, it is my plea that we should respect human rights rather than grovel to anybody.
DutchZo moet amendement 15 op onze resolutie, waarmee beoogd wordt kernenergie in ere te herstellen, worden verworpen.
For example, Amendment No 15 to our resolution, seeking to reinstate it, must be rejected.
DutchOm dat in ere te herstellen, moeten wij de amendementen aannemen die de heren Miller en Ortega hebben ingediend.
In order to re-establish it, we need to adopt the amendments tabled by Messrs Miller and Ortega.
DutchIk ben het volledig eens met dit amendement, dat het standpunt van de eerste lezing weer in ere herstelt.
I agree absolutely with the amendment that has been tabled here reinstating the first reading position.
DutchWat we nodig hebben, is een grondige herziening van de Verdragen om de nationale soevereiniteit in ere te herstellen.
What we need is a fundamental reform of the Treaties in order to restore national sovereignty.

Other dictionary words

Dutch
  • in ere

More translations in the English-Spanish dictionary.