"in ere houden" English translation

NL

"in ere houden" in English

See the example sentences for the use of "in ere houden" in context.

Similar translations for "in ere houden" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
ere noun
English
ere- adjective
English
houden verb

Context sentences for "in ere houden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchLaat ons hier zijn nagedachtenis en zijn geweldloze actie in ere houden.
Let us honour his memory and his non-violent protest in this House.
DutchDat beginsel moeten we ook in ere houden, maar wij mogen ons er zeker niet achter verschuilen.
And we want to preserve it; but I beg you, let us not hide behind it.
DutchHelaas kan ik deze traditie vandaag niet in ere houden.
Unfortunately, I will not be able to continue that practice today.
DutchOok daarbij wil ik verzoeken dat wij ons voor niemand gedeisd houden en de mensenrechten in ere houden.
With this in mind, it is my plea that we should respect human rights rather than grovel to anybody.
DutchBovenal moeten wij hun nagedachtenis in ere houden en bidden voor de slachtoffers die door de nazi's zijn vermoord.
Above all, we are duty bound to remember, honour and pray for the victims murdered by the Nazis.
DutchNaar mijn idee moeten wij die antifascistische erfenis niet alleen in ere houden, maar daar ook voortdurend naar handelen!
It is this anti-fascist heritage of which I believe we should always be mindful, and which, above all, should always guide our actions.
DutchOnze lid-staten, waaronder Frankrijk, hebben een lange traditie van opname van politieke vluchtelingen en zij willen dit zeker in ere houden.
Our Member States, including France, have a long tradition of harbouring political refugees, and they intend to keep it.
DutchOok de ontwikkelingslanden moeten deze beginselen in ere houden, want anders is ons geld - - en het gaat om belastinggeld - - verspild.
The developing countries must uphold these principles too, for otherwise our money – and it is taxpayers ' money – will simply be wasted.
DutchHet is zinvol dat wij onze relaties met de Raad van Europa in ere houden, op een paar achterhaalde gewoontes na, die wij dan ook middels dit verslag willen afschaffen.
It is useful to maintain these relations without the outdated forms we are deciding to abolish with this report.
Dutch. ~~~ We bleven onze tradities in ere houden maar stelden ons ook open voor nieuwe ideeën.
And through this, we actually started realizing our dreams, and we maintained honoring our traditions but we were still open to new ideas.
DutchHet is mijn overtuiging dat als we weten hoe we vrouwen veiligheid kunnen bieden en in ere kunnen houden, het zal zijn alsof we het leven zelf in ere houden.
What I believe is if we could figure out how to make women safe and honor women, it would be parallel or equal to honoring life itself.
DutchIk denk dat de discussie één ding duidelijk heeft gemaakt: een bevredigende oplossing is alleen mogelijk als wij de respectieve tradities in ere houden.
I think the discussion has made one thing clear, and that is that we shall reach a satisfactory solution only if we respect the differing traditions.
DutchStel je voor wat een existentie we kunnen hebben wanneer we de onvermijdelijke dood van het zelf in ere houden, het voorrecht te leven op waarde schatten en versteld staan van wat komt.
Imagine what kind of existence we can have if we honor inevitable death of self, appreciate the privilege of life and marvel at what comes next.

Other dictionary words

Dutch
  • in ere houden

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.