"in ere te herstellen" English translation

NL

"in ere te herstellen" in English

See the example sentences for the use of "in ere te herstellen" in context.

Similar translations for "in ere te herstellen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
ere noun
English
ere- adjective
English
te adverb
te preposition
herstellen verb
adverb
English

Context sentences for "in ere te herstellen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk zeg dit omwille van de waarheid en om de geschiedenis in ere te herstellen.
I say this in order to restore the truth and set the record straight.
DutchDaarom wil ik u aansporen tijdens de onderhandelingen onze oorspronkelijke ideeën in ere te herstellen.
So I should like to encourage you to reinstate our initial ideas in the negotiations.
DutchDaarom steun ik de meeste amendementen die erop zijn gericht de oorspronkelijke tekst weer in ere te herstellen.
I therefore support most of the amendments aimed at reinstating the original text.
DutchIk heb geen begrip voor amendementen waarin wordt voorgesteld de BAT's weer in ere te herstellen.
I have no sympathy for amendments once again backing the TAOs.
DutchIk zal de Begrotingscommissie aanbevelen het voorstel van de Europese Rekenkamer in ere te herstellen.
I will propose to the Committee on Budgets that we redeploy the Court of Auditors ' proposal.
DutchZo moet amendement 15 op onze resolutie, waarmee beoogd wordt kernenergie in ere te herstellen, worden verworpen.
For example, Amendment No 15 to our resolution, seeking to reinstate it, must be rejected.
DutchOm dat in ere te herstellen, moeten wij de amendementen aannemen die de heren Miller en Ortega hebben ingediend.
In order to re-establish it, we need to adopt the amendments tabled by Messrs Miller and Ortega.
DutchWat we nodig hebben, is een grondige herziening van de Verdragen om de nationale soevereiniteit in ere te herstellen.
What we need is a fundamental reform of the Treaties in order to restore national sovereignty.
DutchIk heb echter begrepen dat de rapporteur een amendement heeft voorgesteld om de gangbare praktijk in ere te herstellen.
However, I understand that the rapporteur proposes tabling an amendment to re-establish this routine practice.
DutchVoorgesteld wordt de begrotingslijn ter bestrijding van het sekstoerisme in ere te herstellen, om te zorgen dat de middelen voor deze actie doelmatig worden besteed.
It is proposed to restore the budget line dedicated to the fight against sex tourism in order to guarantee the effective allocation of resources for that action.
DutchOm die reden hebben wij in de Commissie juridische zaken met ruime meerderheid van stemmen besloten de juiste rechtsgronden, namelijk artikel 95 en 137, in ere te herstellen.
Therefore, by a large majority in the Committee on Legal Affairs, we have amended the legal base and re-established the correct legal base, in other words Article 95 and Article 137.
DutchEr moeten dan ook uitgebreide onderwijsprogramma's komen om de authentieke waarden van sport als " leerschool voor het leven " en als " voorbeeld voor de jeugd ", in ere te herstellen.
That is why there is a need to establish a vast education programme to reinstate the true values of sport and to make it, once again, a school of life and an example for our youngest generations.
DutchHet doel van het verslag-Schmitt is duidelijk: " om het echte asielrecht in ere te herstellen, is het noodzakelijk de toelatingsprocedure te verscherpen en misbruik krachtig tegen te gaan ".
The aim of the Schmitt report is clear: " To re-enhance the reputation and substance of the right of asylum, the qualification procedure should be tightened up, and abuses resolutely curbed ".
DutchMevrouw de commissaris, in dit opzicht betuig ik mijn dank en waardering voor de grote inspanningen die u zich getroost voor de vrouwen in dit land, teneinde hun grondrechten in ere te herstellen.
In this respect, I would like to pay tribute to and thank you for the remarkable work which you, Commissioner, are leading on behalf of the women of this country to restore their fundamental rights.

Other dictionary words

Dutch
  • in ere te herstellen

More translations in the English-Romanian dictionary.