"in ernst" English translation

NL

"in ernst" in English

NL in ernst
volume_up
{adverb}

in ernst

Similar translations for "in ernst" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
ernst noun
Ernst noun
English

Context sentences for "in ernst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMijnheer Kinnock, ik verzoek u in alle ernst daarover nog eens na te denken.
In all seriousness, Commissioner Kinnock, please think again about this!
DutchDames en heren, ik bezweer u in alle ernst morgen niet opnieuw hetzelfde te doen.
I do seriously urge you, ladies and gentlemen, not to start the same process again tomorrow.
DutchIk vraag u in alle ernst: hoe is het gesteld met de mensenrechten?
Let me ask a very serious question: how do things stand as regards human rights?
DutchDurft u in alle ernst te beweren dat dit in de herfst het geval zal zijn?
Are you seriously trying to tell us that they will be by the autumn?
DutchNu of nooit, nu zou moeten blijken in hoeverre het ons ernst is met zulk gemeenschappelijk beleid.
Now or never it must become clear just how serious we are about this common policy.
DutchIk kan zonder meer en in alle ernst zeggen dat er reële en belangrijke vooruitgang is geboekt.
I would certainly say on a serious basis that real and significant progress has been made.
DutchIk vraag u in alle ernst of er grenzen zijn aan de onbetwistbaarheid?
I ask you seriously, is there a limit to what cannot be contested?
DutchWij kunnen ons in alle ernst afvragen of het hier niet om een nieuw soort van bedreiging gaat?
Is this not, and I ask the question seriously, a new type of threat?
DutchIn alle ernst is hier een voorbeeld uit een lesboek natuurkunde.
In all seriousness. ~~~ Here's an example from a physics textbook.
DutchFrankrijk moet in alle ernst zijn rol blijven spelen.
France must continue to play its own role, which it does very seriously.
DutchIk zeg u in alle ernst dat als dit verslag betrekking had gehad op Turkije, u allen ` nee ' had gezegd!
I say to you in all seriousness, if this report had been for Turkey, you would all have said no!
DutchWij geloven en hopen dat dit besef dergelijke misdaden in aantal en ernst zal doen afnemen.
It is our belief and our hope that this awareness will help to reduce the frequency and the severity of such crimes.
DutchWillen wij in ernst luisteren naar de burgers, dan dienen die in een volksreferendum hun mening te mogen uiten.
If we are serious about listening to the people they should be able to say what they think in a referendum.
DutchHet Parlement dient al het mogelijke te doen om te laten zien dat het de verspilling in alle ernst wil aanpakken.
Parliament must do everything within its powers to demonstrate that it is serious about eliminating waste.
DutchDeze ziekten verschillen sterk in ernst.
The diseases acquired in this way range widely in severity.
DutchVerzacht het feit dat andere landen het vergezellen en steunen, in zekere zin de ernst van deze confiscatie?
Does the fact that it is joined and supported by other countries make the confiscation less serious in some ways?
DutchIn paragraaf 13 spoort dit Huis de Raad in alle ernst aan deze beschamende analyse krachtig te weerspreken.
In paragraph 13, this House recommends the Council in all seriousness to emphatically refute this shameful analysis.
Dutch" In alle ernst, mag mijn kind voetballen?
So in all seriousness, should my kid play football?
DutchHieraan hadden wij nu onze krachten moeten wijden en ik hoop dat de Commissie dat nu in ernst gaat doen.
This is where we should be concentrating our efforts now and I hope that the Commission will commence work seriously on this.
DutchWe moeten het legaliseren van cannabis ernstig in overweging nemen en ernst maken met de bestrijding van ernstige drugs.
We need to look in a serious way at the decriminalisation of cannabis, and to get serious about serious drugs.