"in ernstige mate" English translation

NL

"in ernstige mate" in English

See the example sentences for the use of "in ernstige mate" in context.

Similar translations for "in ernstige mate" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
ernstig adjective
ernstig adverb
English
mate noun

Context sentences for "in ernstige mate" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe herverkiezing van Mugabe zal al deze problemen in ernstige mate verergeren.
Mugabe's re-election will seriously exacerbate all of these problems.
DutchMaar de voortzetting van dit beleid wordt in ernstige mate bedreigd.
But heavy threats weigh against the continuation of this policy.
DutchWe mogen niet vergeten, dat het met name de vrouw is die in ernstige mate door de werkloosheid getroffen wordt.
We cannot forget that unemployment is especially detrimental to the status of women.
DutchOzon aan de grond is een vervuiler die de gezondheid van veel burgers nog altijd in ernstige mate aantast.
Ground-level ozone is a pollutant which still severely affects the health of many of our citizens.
DutchHet EVDB wijkt in ernstige mate van dit concept af.
ESDP is a serious deviation from this concept.
DutchDit gebrek aan transparantie bemoeilijkt de voorbereiding van de geplande nieuwe maatregelen in ernstige mate.
This lack of transparency makes it considerably more difficult to prepare the new measures which are being planned.
DutchEr zijn nu eenmaal productgroepen die ook indien de EUmiddelen volgens voorschrift worden besteed, in ernstige mate blootstaan aan openbare kritiek.
There are still production sectors which suffer from severe public criticism, even when EU funds are used in a proper manner.
DutchWe moeten ons in de eerste plaats verzetten tegen demagogie, tegen degenen die zeggen dat het Europese geld in ernstige mate over de balk wordt gegooid.
We need to fight, first of all, against demagoguery, against those who claim that too much European money is being squandered.
DutchEr bestaat ook geen twijfel meer over dat deeltjes, benzeen en andere door het autoverkeer veroorzaakte vervuilende stoffen in ernstige mate kankerverwekkend zijn.
There is no doubt that particles, benzine, and other pollutants produced by automobile combustion are highly cancerogenic.
DutchEnerzijds onderschatten zij in ernstige mate de invloed van het huidige, waarvan deze ontwerprichtlijn, als zij wordt aangenomen, deel zal uitmaken.
Firstly, they are seriously underestimating the impact of the current Community acquis that this directive, if it is adopted, will fit into.
DutchWe hebben er in onze resolutie tevens op gewezen - collega André-Léonard heeft het al vermeld - dat ook de media in ernstige mate gemanipuleerd werden.
In our resolution - as Mrs André-Léonard has already mentioned - we have indicated that the media were also manipulated to a large extent.
DutchTijdens deze procedure, mevrouw de Voorzitter, is de parlementaire immuniteit van onze collega Jean-Marie Le Pen in ernstige mate geschonden.
In the course of this procedure, Madam President, the parliamentary immunity of our fellow Member, Jean-Marie Le Pen, has been violated from start to finish.

Other dictionary words

Dutch
  • in ernstige mate

Translations into more languages in the bab.la Swahili-English dictionary.