"in essentie" English translation

NL

"in essentie" in English

See the example sentences for the use of "in essentie" in context.

Similar translations for "in essentie" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
essentie noun

Context sentences for "in essentie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWat wij in essentie willen is dat er een allesomvattend immigratiebeleid komt.
The main concern is that there should be a comprehensive immigration policy.
DutchIn essentie heeft de Raad nu dus toch onze wijzigingen uit de eerste lezing overgenomen.
By and large, the Council has now adopted our amendments from the first reading.
DutchOmdat er deze asymetrie is die, in essentie, een falend bestuur creëert.
Because there is this asymmetry, which creates, basically, failing governance.
DutchWelnu, in essentie zitten we in dezelfde situatie als met het mestrucje.
Now, essentially we're in the same position we were in with the knife trick.
DutchAls rapporteur kan ik mij helemaal vinden in de essentie van dit verslag.
As rapporteur, I can completely identify with the thrust of this report.
DutchDe meme voor het Shakerdom was in essentie een steriliserende parasiet.
After all, the meme for Shaker-dom was essentially a sterilizing parasite.
DutchWat we zeggen is, in essentie, misschien is daar een habitat voor leven in het zonnestelsel.
So what we're saying, essentially, is maybe that's a habitat for life in the solar system.
DutchIn essentie heb je nood aan alsmaar goedkopere werkkracht en alsmaar snellere machines.
That the essence of what you're doing is you need ever-cheaper labor, and ever-faster machines.
DutchIn essentie kwam het erop neer dat Europa absoluut vast wilde en moest houden aan de Doha-formule.
In essence, Europe clearly wanted, and needed, to stick to the Doha formula.
DutchDit is een internationaal probleem, maar de oplossing is in essentie een binnenlandse aangelegenheid.
This is an international problem, but it has an essentially domestic solution.
DutchToch was overeenstemming over dit instrument in essentie veel dichterbij gekomen.
Nevertheless, in substance a good deal of progress had been made towards agreement on this instrument.
DutchEnergie is van vitaal belang en valt in essentie onder de huidige bevoegdheden van de lidstaten.
Energy is vital and it essentially falls within the Member States’ current competences.
DutchIn essentie kan van elk virus waarvan vandaag de sequentie wordt bepaald, het genoom gemaakt worden.
Basically, any virus that's been sequenced today -- that genome can be made.
DutchHet is duidelijk dat we allemaal vinden dat de verkiezingen in essentie niet correct zijn verlopen.
It is clear that we all consider the elections to be fundamentally flawed.
DutchDit is in feite de essentie van de volgende uitbreiding.
It is precisely this that lies at the heart of the next phase of enlargement.
DutchIn essentie bestaat het systeem uit twee onderdelen -- een sensorisch en een bewegingscomponent.
And basically, it's a system made of two components -- a sensing and an actuating component.
DutchDat is in essentie een fundamentele verandering in de verhouding tot spullen in ons leven.
It's essentially a fundamental shift in our relationship with stuff, with the things in our lives.
DutchHet voorgaande geeft aan dat de Commissie het verslag van mevrouw Kjer Hansen in essentie onderschrijft.
The measures show that the Commission essentially endorses Mrs Kjer Hansen's report.
DutchHet heeft in essentie ten doel de vier bestaande richtlijnen inzake de motorrijtuigenverzekering te herzien.
Its main purpose is to revise the four existing directives on motor insurance.
DutchIn essentie doet ze dat door te voorzien in een vlotte overgang van geleidelijke stapsgewijze vorderingen.
Essentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.

Other dictionary words

Dutch
  • in essentie

Translations into more languages in the bab.la Hungarian-English dictionary.