"in eu verband" English translation

NL

"in eu verband" in English

See the example sentences for the use of "in eu verband" in context.

Similar translations for "in eu verband" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
EU noun
English
verband noun

Context sentences for "in eu verband" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVerdergaande stappen in EU-verband, zoals het Deense voorstel, juich ik uiteraard toe.
Needless to say, I welcome further steps at EU level, such as the Danish proposal.
DutchEr wordt in EU-verband reeds gewerkt aan een verhoging van de communicatieveiligheid van de persoon.
Work is already being done in an EU context to increase the security of communications for the individual.
DutchHet is een wereld die in EU-verband nog te winnen is.
It is a world which is yet to be conquered at EU level.
DutchMijnheer de Voorzitter, wat houdt die subsidiariteit, waarover zoveel wordt gesproken in EU-verband, eigenlijk in?
Insurance mediation by banks is no different from the rest of the mediation activity, and would not need regulation of its own.
DutchHet voorstel van Denemarken komt er in feite op neer om in EU-verband verdergaande maatregelen ter bestrijding van milieucriminaliteit te nemen.
Denmark has proposed that more far-reaching measures be taken at EU level to fight environmental crime.
DutchHet lijkt ons beter om de samenwerking in EU-verband te beperken tot de beleidsterreinen die verband houden met de interne markt.
We feel it would be better to restrict cooperation at EU level to areas of policy associated with the internal market.
DutchHet gaat om de vrijheid van informatieverstrekking, waarvan de Zweedse regering zo vaak zegt dat ze die wil bepleiten in EU-verband.
We are concerned here with the freedom to supply information which the Government so often says it wants to uphold in the EU context.
DutchIk ben blij dat er nu gesproken wordt over maatregelen in EU-verband om de verspreiding van zaken met onwettige en schadelijke inhoud tegen te gaan.
I am glad that an EU initiative is now being proposed which would oppose the expansion of unlawful and harmful material on the Internet.
DutchDat zou ook aansluiten bij onze meer algemene opvatting dat we meer in EU-verband en minder in nationaal verband moeten optreden in de strijd tegen terrorisme.
This would also fit in with our more general view that our activities to fight terrorism should take place more at EU level than at national level.
DutchHet werd dus tijd dat daar ook in EU-verband vorm aan werd gegeven en zoals wel meer bij kwesties van vrouwenrechten komt men in Europa wat achteraan hinken.
They obviously want to keep their powerful position in matters of foreign policy and defence for themselves, yet feel that men can promote women's interests.
DutchDat er in EU-verband geen behoorlijke effectbeoordeling heeft plaatsgevonden om de kosten en baten van de voorgestelde richtlijn vast te stellen, zegt al heel veel.
It is significant that there has been no proper regulatory impact assessment at EU level to determine the costs and benefits of the proposed directive.
DutchOok ik ben natuurlijk ongerust over het feit dat men zowel in internationaal verband als in EU-verband steeds meer tornt aan de meerderjarigheid van kinderen en jongeren.
I naturally also view with unease the fact that, in both international contexts and the EU, children ’ s and young people’ s age of majority is tampered with.
DutchHet zal duidelijk zijn dat het doeltreffender maken van de Lissabon-strategie eerst en vooral afhangt van de bereidheid van de lidstaten om echt in EU-verband samen te werken.
It is evident that making the Lisbon strategy more effective depends, first and foremost, on the willingness of the Member States to work truly at EU level.
DutchMaar, zoals onze rapporteur suggereert, het ziet ernaar uit dat de activiteiten van dit agentschap met in EU-verband opgezette projecten moeten worden uitgebreid.
The European Space Agency has played a role which has been crucial for the cooperation between European countries in the field of the exploitation of space and research development.
DutchWat er daarnet gezegd werd over de controle op het lot van degenen die teruggekeerd zijn, denk ik dat daar ook nog wel in EU-verband het een en ander aan te doen is.
With regard to what has just been said about checking up on what happens to people who have returned, I believe that there are many things that we can do about this in an EU context as well.
DutchIn het bijzonder juich ik toe dat de vijf kwalificatieniveaus, die de afgelopen vijftien jaar een centrale rol hebben gespeeld bij de beroepserkenning in EU-verband, zijn gehandhaafd.
In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years.

Other dictionary words

Dutch
  • in eu verband

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swedish dictionary.