"in evenwicht zijn" English translation

NL

"in evenwicht zijn" in English

See the example sentences for the use of "in evenwicht zijn" in context.

Similar translations for "in evenwicht zijn" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
evenwicht noun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in evenwicht zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen eerste moeten de sociale en economische overwegingen in evenwicht zijn.
First of all, there must be a balance between social and economic considerations.
Dutch    De ontvangsten en uitgaven van de begroting moeten in evenwicht zijn.3.
The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.3.
DutchWelnu, ons voorstel zorgt ervoor dat beide aspecten met elkaar in evenwicht zijn.
Our proposal guarantees a fair balance between these needs.
DutchMet uitzondering van het Verenigd Koninkrijk zal de balans in 2004 in alle landen van de Unie in evenwicht zijn.
All, apart from the United Kingdom, will have balanced their budgets by 2004.
DutchHet proces van Lissabon moet in evenwicht zijn.
It is also important that there should be balance in the Lisbon Process.
DutchHet eerste is: het systeem mag niet in evenwicht zijn.
The first is, the system has to be in non-equilibrium.
DutchUiteindelijk zal alles dus wel in evenwicht zijn.
Everything should therefore balance out in the end.
DutchAl deze elementen moeten met elkaar in evenwicht zijn.
All these elements need to be in balance.
DutchVoorts willen wij dat Europa goed wordt bestuurd, dat wil zeggen dat de bevoegdheden van de lidstaten en de Unie in evenwicht zijn.
Consequently, there has to be a balance between the powers of the Member States and those of the Union.
DutchHet is onze taak als onderhandelaars om te streven naar een uitkomst waarbij alle onderhandelingsonderwerpen in evenwicht zijn.
Our job as negotiators is to get an outcome that is balanced across the range of those negotiating subjects.
DutchDe bestanden moeten in evenwicht zijn.
There must be a balance in the stocks.
DutchHet geheel moet in evenwicht zijn.
DutchUit de beschikbare cijfers blijkt dat de overheidsrekeningen in tien van de huidige lidstaten een overschot vertonen of in evenwicht zijn.
The latest figures show that ten of the current Member States anticipate that their public accounts will balance or show a surplus.
DutchHet is van essentieel belang dat de verschillende acties met elkaar in evenwicht zijn en dat er rekening wordt gehouden met de sociaal-economische gevolgen.
There must, on the other hand, be a balance between the operations planned, and the socio-economic consequences must be borne in mind.
DutchAanvankelijk dient gestreefd naar begrotingen die bijna in evenwicht zijn, zoals overigens bepaald is in het pact voor stabiliteit en groei.
We must aim, first of all, to respect the rule regarding virtual balancing of the budgets, which moreover figures in the pact for stability and growth.
DutchDe bijdragen zijn billijker geworden daar ze nu meer in evenwicht zijn met de bijdragecapaciteit van de lidstaten zoals uitgedrukt in hun BNP.
Contributions have become fairer as they are now a more accurate reflection of Member States ' ability to pay, as expressed by their gross national product.
DutchCumulatie en de bevordering ervan moeten, om een impact te hebben, gericht blijven op groepen landen met wederzijdse economische belangen die in evenwicht zijn.
To make an impact, cumulation and its facilitation must remain targeted in groups of countries with mutual and balanced economic interests.
DutchTen eerste is het voor een goed geleide economie en een stabiele munt nodig dat belastingen en uitgaven gedurende de conjunctuurcyclus met elkaar in evenwicht zijn.
The first is that a well-run economy and a stable currency require taxes and spending to be in balance over the course of the business cycle.
DutchMijnheer de Commissaris, hoe denkt u te waarborgen dat toezeggingen in deze drie sectoren met elkaar in evenwicht zijn en tegelijk de huidige tijdschema's te respecteren?
Commissioner, how do you intend to ensure a balance amongst the concessions in these three sectors while also respecting the timetable set?
DutchHieruit blijkt dat een ambitieus bestedingsprogramma en de uitbreiding enerzijds en de begrotingsdiscipline anderzijds heel goed met elkaar in evenwicht zijn te brengen.
This shows that both ambitious spending programmes and enlargement on the one hand and budgetary discipline on the other can be accommodated.

Other dictionary words

Dutch
  • in evenwicht zijn

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.