"in feite" English translation

NL

"in feite" in English

NL in feite
volume_up
{adverb}

In feite gaat het helemaal niet om toetreding in de klassieke zin van het woord.
Basically, this is not a traditional accession of States.
De huidige ontwerprichtlijn verschilt in feite niet van de vorige.
Today's proposal for a directive is basically no different from the previous one.
Het ziet er in principe uit als een klein snoer parels, in feite drie parelsnoeren.
It looks like a little of string pearls basically -- in fact, three strings of pearls.

Similar translations for "in feite" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
feite
English

Context sentences for "in feite" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk draag hem bij me als een symbool, in feite, van de uitdaging en ook de hoop.
And I carry this around as a symbol, really, of the challenge and also the hope.
DutchIn feite kan de uitgebreide Europese Unie met haar beleid vaste paden betreden.
We might say that the enlarged EU is starting to work to an established routine.
DutchIn feite is dit een vorm van subsidiëring van de sierteeltproduktie in die landen.
In fact this is a form of subsidy to ornamental horticulture in those countries.
DutchOok een kwijtschelding van de schulden van al deze landen lost in feite niets op.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries ' debts.
DutchMaar dit illustreert in feite dat er twee soorten dimensies zijn: klein en grote.
But this illustrates the fact that dimensions can be of two sorts: big and small.
DutchMen probeert in feite meningen te ventileren, die niet op feiten zijn gestoeld.
It tries, in fact, to produce its own prejudices which are not backed by facts.
DutchDe prostitutie van arme vrouwen zou in feite onmogelijk zijn zonder rijke mannen.
In truth, the prostitution of poor women would be impossible without rich men.
DutchHet lijkt misschien een mond vol, maar het gaat in feite om een eenvoudig idee.
This is, one might think, rather a mouthful for what is essentially a simple idea.
DutchDaarom voeren we dit debat in feite: om de lidstaten in het gareel te krijgen.
That is really why we are having this debate: to get the Member States into line.
DutchIn feite zijn er al een paar vragen aan mevrouw de voorzitter van de Raad gesteld.
A number of questions have in fact already been put to the President-in-Office.
DutchMen vraagt ons dus in feite om het runderequivalent van een kat in de zak te kopen.
We are effectively being asked to buy the bovine equivalent of a pig in a poke.
DutchTen eerste is de totale hoeveelheid klachten en behandelde zaken in feite stabiel.
Firstly, the overall volume of complaints and of cases handled is actually stable.
DutchCollega Ford heeft ons ook verteld wat er in feite verkeerd gaat in Noord-Korea.
Mr Ford has also told us what is really happening over there in North Korea.
DutchEr worden keer op keer goede voornemens geformuleerd maar er gebeurt in feite niets.
Time and time again, good intentions are formulated but nothing is implemented.
DutchKazachstan is in feite een land dat zonder kernenergie heel goed toe zou kunnen.
Kazakhstan is actually a country which could manage very well without nuclear energy.
DutchOok de reclamemarkt is in feite in handen van bedrijven waarvan hij de eigenaar is.
The advertising market is also in practice dominated by the companies he owns.
DutchIn feite moeten tabakstelers zichzelf elimineren en daar nog voor betalen ook.
In brief, they are asking tobacco producers to uproot and to pay for the privilege.
DutchIn feite krijgen diensten van algemeen belang steeds meer een economische dimensie.
In fact, services of general interest have an increasingly economic dimension.
DutchDaarom wilden we weten of bacteriën in feite niet op een andere manier leven.
And so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
DutchIn feite leen ik hier even wat uit een van die zeer populaire boeken van die tijd.
In fact, I'm borrowing here from one of those very popular books of the time.